Saopštenje o usvojenom pravnom shvatanju prekršajnog apelacionog suda

Saopštenje o usvojenom pravnom shvatanju prekršajnog apelacionog suda

Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa ( DSV), kao glavni nosilac aktivnosti, Ekološki pokret Odžaka (EPO), kao aktivan pratilac, i Centar za vladavinu prava iz Beograda, koji se priključio kao stručni savetodavac, nakon tri godine izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica, steknu isti status kao fizička lica i da im se prizna aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Na Drugoj sednici svih sudija Prekršjanog apelacionog suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je sledeće pravno shvatanje:

„Udruženje građana i, uopšte, pravno lice kao tražilac informacija uvek su ovlašćeni da ponesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.“

U prethodnom periodu, EU „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološki pokret Odžaka zalagali su se za rešavanje ovog pitanja u okviru ostvarivanja prava iz III stuba Arhuske konvencije ( pravo na pravnu zaštitu), ali je ovo pitanje značajno za sva registrovana udruženja građana (oko 33.000) i za sredstva informisanja. Ekološkom udruženju „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološkom pokretu Odžaka je odbačeno desetine zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podnetih protiv odgovornih u organima javne vlasti sa obrazloženjem da je zahtev podnet od strane neovlašćenog podnosioca. Najviše rešenja o odbačaju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka doneo je Prekršajni sud u Beogradu, čije je odluke, po pravilu, potvrđivao Prekršajni apelacioni sud.

I sam Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, zastupao je stav da ekološka udruženja mogu biti oštećena isključivo nedobijanjem ekoloških informacija.
Kako je usvojeno pravno shvatanje objavljeno na sajtu Prekršajnog apelacionog suda (http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravni-stavovi-po-oblastima-obrazovanje-lat.html), dostupno je prekršajnim sudijama širom Srbije, tako da će svi moći da saznaju da pravo na pristup informacijama od javnog značaja nije imovinsko već lično pravo i da pravna lica imaju lična prava.

Osumnjičeni za kršenje ZSPIJ su za svoju odbranu koristili „pravni stav“ sudije Slavice Brkić koji je objavljen u „Paragrafu“ - da pravna lica nemaju lična prava.

Oštećena pravna lica, ukoliko se za to ukaže potreba, treba da se pozovu na pravno shvatanje koje je Prekršajni apelacioni sud usvojio 01.07.2019. godine.

Preporučujemo: