Predlog za ukidanje komisije SO Odžaci za saradnju sa nevladinim ; humanitarnim i ostalim organizacijama

Ekološki pokret Odžaka predlaže predsedniku opštine Odžaci , kao prvom čoveku Opštinskog veća opštine Odžaci i Opštinskom veću opštine Odžaci, kao ovlašćenom predlagaču skupštinskih odluka,  da pokrene postupak za ukidanje  Komisije SO Odžaci za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, koju je osnovala SO Odžaci 2011. godine.

Ukidanje se predlaže jer ova komisija za pet godina nije uradila NI JEDAN-JEDINI POSAO u korist  nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija, te smatramo da njeno dalje  formalno postojanje nije svrsishodno.

OBRAZLOŽENJE:

Prethodnom sastavu Komisije SO Odžaci  za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama, kada je predsednik bio Milan Jeftić,  Ekološki pokret Odžaka dao je predlog za potpisivanje Memoranduma o saradnji i donošenje  Pravilnika za finasiranje  nevladinih organizacija.  Potpisnici Memoranduma o saradnji , po našem predlogu, trebalo je da budu predsednik SO Odžaci u ime SO Odžaci i predsednik Komisije za saradnju SO Odžaci sa nevladinim m humanitarnim i ostalim organizacijama u ime svih nevladinih, humanitarnih i ostalih organizacija. Odgovor nikada nismo dobili – što je u suprotnosti sa Etičkim kodeksom  ponašanja funkcionera lokalne samouprave  koji i dan-danas važi.

Situacija se nije ništa promenila ni kada je izglasan novi sastav  Komisije za saradnji sa nevladinim, humanitarni, i ostalim,  organizacijama , kada je za predsednicu izabrana Jelena Lopušina.I pored nekoliko intervencija i urgencija, Jelena Lopušina nije za godinu dana uspela da zakaže sastanak ove komisije i razmotri ponovljeni zahtev Ekološkog pokreta Odžaka, iako je uredno dostavljen i zahtev i kompletna dokumentacija iz opštine Bač za koju EPO smatra da treba da bude uzor za rešavanje pitanja  ravnomernog i pravednog  finansiranja nevladinih organizacija u opštini Odžaci, sa tim da je EPO dao predlog za  dodatne kriterijume u odnosu na kriterijume iz opštine Bač za jasno i transparentno  bodovanje NVO, a ne da se novac deli po kategorijama  koje predlaže i određuje predsednik opštine Odžaci po svom nahođenju,  tako da glavninu novca dobiju partijske NVO ili NVO iz Bačkog Brestovca – odakle je predsednik opštine.  Kada predsednik opštine deli novac iz svog džepa ili iz svoje firme , onda može da radi šta hoće i kako hoće.  Kada se deli novac poreskih obveznika , onda pravila treba da su jasna,  transparentna i nedvosmislena. Umesto da odnos lokalne samouprave i nevladinih organizacija međusobno reše predstavnici  SO Odžaci i NVO, sav posao, po kratkom postupku, rešio je predsednik opštine preko Opštinskog veća opštine Odžaci donošenjem nekakvog zaključka po kome  pare dele po partijskom kriterijumu, o čemu je jasno i javno EPO  dao komentar posle raspodele novca u julu 2014. godine. Smatramo da je nedopustivo da se NVO dele na četiri kategorije, da se za svaku kategoriju unapred određuje suma novca za su/finansiranje, da se obrazuje više komisija za ocenu projekata  i da se novac raspoređuje po nekavim zaključcima OV opštine Odžaci koji nigde javno nisu objavljeni. Treba sve da bude obrnuto.  Lista rangiranja treba da bude jedinstvena, da se postoji Pravilnik za su/finansiranje NVO sa jasnim i detaljnim kriterijumima za bodovanje i da sav posao ocenjivanja i rangiranja radi jedna komisija u kojoj bi trebao da bude bar jedan predstavnik NVO.  Ako predsednik opštine sebi daje pravo da bude  vrhovni arbitar za raspodelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje NVO ( da predlaže kriterijume za ocenjivanje projekata, da deli NVO na više kategorija, da ocenjivanje  projekata vrši više komisija, da se ocenjivanje vrši bez  unapred utvrđenih i objavljenih jasnih i detaljnih kriterijuma ), onda nam rečena  komisija  nije potrebna, pa shodno tome i predlažemo njeno ukidanje.

Da se ovakve stvari ne bi događale i sledeće godine, predlažemo da se Komisija za saradnju sa  nevladinim, humanitarnim i ostalim  organizacijama hitno sastane, organizuje javnu raspravu o predlozima koje je poodavno dao Ekološki pokret Odžaka, da zatraži mišljenje svih NVO u opštini Odžaci i na osnovu pristiglih ideja predloži potpisivanjlje Memoranduma o saradnji i usvajanje Pravilnika za su/finansiranje NVO. Ako to hitno ne uradi, ovu komisiju stvarno treba ukinuti.

Preporučujemo: