Predlog za dopunu sajta Opštine Odžaci

U okviru aktivnosti za promociju Zelenog saveta Ekološki pokret Odžaka je vršio i anonimnu anketu , gde su građani davali odgovore na devet pitanja, međi kojima je bilo i pitanje:  „Da li  na sajtu Opštine Odžaci treba jedan deo sajta da bude posvećen Zelenom savetu ? “. Od 255 anketiranih građana 223 je dalo potvrdan odgovor – što oznosi 87,45% anketiranih i to je najupečatljiviji rezultat ankete.

Na osnovu ovih rezultata Ekološki pokret Odžaka predlaže predsedniku Zelenog saveta,  predsedniku opštine Odžaci i predsedniku Skupštine opštine Odžaci da pokrenu inicijativu da se opštinski sajt dopuni i jedan deo odvoji za prezentovanje rada  Zelenog saveta opštine Odžaci. 

 

Smatramo da bi izdvajanje dela sajta doprinelo promociji Zelenog saveta, odnosno da bi  veliki broj građana preko sajta saznao za  postojanju Zelenog saveta, da bi objavljivanje informacija o radu Zelenog saveta doprinelo transparentnosti  njegovog rada i da bi zanteresovao mnoge građane da se uključe u njegov rad. U tom delu sajta svakako treba da postoji  online  forma preko koje bi građani mogli da daju svoje predloge, inicijative, ideje, zamerke  i sve ostalo što je u vezi zaštite životne sredine.

Nadamo se da će želja građana biti uvažena.

Preporučujemo: