Predlog ekološkim organizacijama

Ekološkim organizacijama i organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine u AP Vojvodini šaljemo tekst konkursa za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine , koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao i odgovarajuću prijavu.

Na kraju prijavnog lista nabrojana je potrebna konkursna dokumentacija koju treba priložiti uz projekat. Vidi se da se državni organi i dalje ponašaju birokratski i ovo je način da im se na to ukaže.

O čemu se radi ?

Pre svega, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine je trebao da bude korektan i umesto da tekst konkursa objavi samo u „Dnevniku“ mogao je da ekološke NVO , za koje se znaju e-mail adrese, obavesti o raspisanom konkursu, a da ostale obavesti preko odeljenja za zaštitu životne sredine pri opštinskim upravama opština u AP Vojvodini. Podaci o e-mail adresama postoje u „Bazi podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ u izdanju Ekološkog pokreta Odžaka. Upravo je objavljeno IV izdanje i Sekretarijat je trebao samo da ih prepiše. Umesto njih ovaj posao obaveštavanja obavlja Ekološki pokret Odžaka. Svrha izrade „Baze podataka“ je upravo taj da omogući direktnu komunikaciju zainteresovanih strana. U ovom slučaju to su Sekretarijat i NVO koje se bave zaštitom životne sredine

Ekološki pokret Odžaka je prošle godine , uz podršku još 104 ortganizacija, podneo predlog da se ukine sva nepotrebna konkursna dokumentacija. Predlog je poslat na trinaest adresa, između ostalog i na adresu Sekretarijata koji sada raspisuje konkurs, i dobili smo odgovor samo od Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, gde se, između ostalog, jasno kaže :

„Takođe, ovim putem želimo da ukažemo na član 5a ,stav 3. Zakona o agenciji za privredne registre, u kome se navodi da: ‘Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i jedinicama lokalne samouprave, Agencija će ustupiti podatke i dokumenta bez naknade, na pismeni i obrazloženi zahtev, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti. Ova odredba u praksi znači da državni organi koji raspisuju konkurs za dodelu sredstava mogu da se obrate Agenciji za privredne registre radi dostave predmetne dokumentacije bez naknade. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom ukazuje državnim organima na postojanje ove mogućnosti , ali treba imati u vidu da se radi o procesu podizanja nivoa svesti zaposlenih u organima državne uprave, kao i promeni dosadašnjeg sistema rada, za šta je svakako potreban određeni vremenski period. U tom smislu ohrabrujemo i organizacije civilnog društva da se prilikom podnošenja konkursne dokumentacije pozivaju na navedenu odredbu Zakona o agenciji za privredne registre “

Kako Pokrajinski sekretarijat za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine u proteklom periodu nije našao za shodno da razmotri predlog 105 organizacija i uzimajući u obzir dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ekološki pokret Odžaka predlaže svim NVO koje konkurišu da budu „OHRABRENE“ i pošalju SAMO PRIJAVU SA DETALJNIM OPISOM PROJEKTA, a da se umesto slanja tražene konkursne dokumentacije pozovu na dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i da naglase da svi podaci postoje kod ostalih državnih organa i neka ih Pokrajinski sekretarijat konsultuje kako bi utvrdio postojanje relevantne dokumentacije. Na ovaj način ćemo svi zajedno ukazati da zaposleni u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine treba da „podignu nivo svesti“ i da treba da „promene dosadašnji sistem rada“ , tako što će traženu dokumentaciju bez naknade dobiti od Agencije za privredne registre i ostalih državnih organa umesto što teraju ekološke NVO na nepotrebno trošenje vremena i novca za kopiranje i overavanje dokumentacije. Vidimo da se tražena dokumentacija može pribaviti BESPLATNO na način koji propisuje citirana odredba Zakona o agenciji za privredne registre.

OBRAZLOŽENJE:

Postojanje Rešenja o registraciji udruženja kod APR-a može se utvrditi unošenjem matičnog broja u online formu za pretragu pravnih lica i preduzetnika na sajtu Agencije za privredne registre. Proverom na istoj online formi može se utvrditi da li se neka NVO bavi ekologijom i zaštitom životne sredine, tako da nije potrebna ni kopija statuta NVO. Sekretarijat može da traži kopiju statuta samo od onih organizacija koje APR-u nisu prijavile kao oblast ostvarivanja ciljeva zaštitu životne sredine. PIB broj možete dobiti samo ako ste uredno dostavili Rešenje o upisu u Registar udruženja APR-a i postojanje ovog dokumenta može se proveriti na online formi : http://www.infogo.biz/pretraga-racuna-privrednih-subjekata.html.

Pri registrovanju NVO kod APR-a obavezno se podnosi fotokopija lične karte ili ličnih karata ovlašćenih lica, a koja su to lica može se proveriti kod APR-a, tako da je i dostavljanje kopija ličnih karata ovlašćenih lica takođe nepotrebno. Uostalom, ugovor ne mora da potpisuje zastupnik NVO.To može da potpiše i lice koje, na propisani način, ovlasti zakonski zastupnik NVO. Tom licu će zastupnik dati i pečat za overavanje potpisanog ugovora. Karton deponovanog ili deponovanih potpisa apsolutno nema nikakvog značaja za kvalitet projekta, tako da se traženje originala ili kopije ovog, kao i ostalih dokumenata, može tražiti samo pri potpisivanju ugovora.

Iz svega napred navedenog predlažemo da NVO koje konkurišu navedu da se pozivaju na dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, da navedu da Sekretarijat MOŽE da izvrši proveru postojanja traženih dokumenata kod drugih nadležnih državnih organa na osnovu član 5a, stav 3. Zakona o agenciji za privredne registre, te da na osnovu toga NEMA POTREBE da zahteva od ekoloških NVO da nepotrebno gube vreme za kopiranje i overavanje konkursne dokumentacije , a uz to i da tera NVO da troše novac koji i ovako nemaju.

Ovakav vid „dostavljanja“ ( odnosno nedostavljanja) konkursne dokumentacije biće vid pritiska i snažna poruka Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine da razmotri predlog Ekološkog pokreta Odžaka i 104 organizacije da se ukine nepotrebna konkursna dokumentacija i na taj način ukine nepotrebno konkursno birokratsko maltretiranje ekoloških NVO. Mislimo da će za ovakav način „dostavljanja „ konkursne dokumentacije značajan rezultat biti da se u budućem periodu značajno smanji ili u potpunosti ukine nepotrebna konkursna dokumentacija i da se obavežu ( primoraju – nateraju) državni organi da promene način svog rada (da, na primer, naprave valjanu mailing listu ekoloških NVO i odeljenja za zaštitu životne sredine po opštinama i da preko takve liste direktno šalju obaveštenja o raspisanim konkursima).

Uz to , Sekretarijat bi trebao da razmotri predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se za zaštitu životne sredine raspisuju dva paralelna konkursa: za poluprofesionalne i/ili profesionalne NVO ( koje imaju zaposlene direktore, menadžere, ...) i volonterske ekološke NVO (gde sav posao obavljaju isključivo volonteri). O čemu se tačno radi može se videti na sajtu Ekološkog pokrta Odžaka www.epodzaci.org , u delu sajta KOMENTARI/ Komentari EPO u tekstu „Kako finasirati ekološke NVO?“

Takođe, ekološkim NVO preporučujemo da na istoj strani sajta , pod rednim brojem 16 , pročitaju tekst „Konkursno birokratsko maltretiranje ( ekoloških) NVO“ .

Preporučujemo: