Održana redovna skupština Ekološkog pokreta Odžaka

Održana redovna skupština Ekološkog pokreta Odžaka

U Plavoj sali OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima 12.5.2018. godine održana je redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka.

Skupština je imala sledeći dnevni red:

1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a;
2. Izbor Radnog predsedništva i predsednika Radnog predsedništva,
zapisničara, dva overivača zapisnika , Verifikacione komisije ;
3. Izveštaj Verifikacione komisije;
4. Podnošenje izveštaja:
a) Izveštaj o radu EPO-a između dve Skupštine
b) Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2016.i 2017. godini
v) Izveštaj Nadzornog odbora
5. Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu
Predlog finansijskog plana za 2018.
6. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2018. godinu;
7. Usvajanje:
a) Izveštaja o radu EPO-a za 2016. i 2017.godinu
b) Izveštaja o finansijskom poslovanju EPO-a u 2016. i 2017. godini
v) Izveštaja Nadzornog odbora
g) Finansijskog plana EPO-a za 2018. godinu
d) Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu;
8. Donošenje odluka:
- Strateškom planu EPO-a 2018-2023
- Komunikacione strategije
- Donošenje odluke da IO izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i
klimatskim promenama
- Donošenje odluke da IO izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a
2004-2018. godine
- Donošenje odluke o napuštanju sedišta EPO-a u Bačkoj 36
9. Usvajanje Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!
10. Razno.

Značajan momenat u radu Ekološkog pokreta Odžaka u 2016, 2017. i u 2018. godini je učestvovanje Ekološkog pokreta Odžaka u CSOnnect projektu, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), što je omogućilo jačanje kapaciteta EPO-a i finansijsku stabilnost za vreme trajanja projekta. U Izveštaju o radu EPO-a za period od septebra 2016. do maja 2018. godine istaknuto je da EPO manje bavio lokalnim problemima i da je težište stavljeno na praktično ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, gde je istaknuta saradnja sa Ekološkim udruženjem „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa. Kao značajna aktivnost istaknuta je i sedmogodišnja aktivnost na izradi i redovnom ažuriranju „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“.

U diskusiji o podnetim izveštajima i predloženim planovima za rad u narednom periodu uglavnom se govorilo o lokalnim problemima i dati predlozi za njihovo rešavanje.
Na kraju rada Skupština je usvojila podnete izveštaje i planove i donela odluke o usvajanju dva strateška dokumenta: Strateškog plana EPO-a 2018-2023 i Komunikacione strategije, a Izvršni odbor zadužila da izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama i da izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a 2004-2018. godine.

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka usvojila je i Deklaraciju Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji! autora prof. dr Miladina Ševarlića.

Preporučujemo: