Održana godišnja skupština mesne podružnice Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka

Mesna podružnica Odžaci Ekološkog pokreta Odžaka održala je 1.3.2012. redovnu, izbornu Skupštinu MP Odžaci u OŠ „Branko Radičević“ sa sledećim dnevnim redom:  

1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine MP Odžaci ;
2. Izbor Radnog predsedništva i  predsednika Radnog predsedništva, zapisničara, dva overivača, Verifikacione (Izborne)  komisije ;
3. Podnošenje izveštaja:

a)  - Izveštaj o radu MP Odžaci između dve Skupštine                        
b)  - Izveštaj o finasijskom poslovanju u 2011. godini ;
4. Predlog aktivnosti MP Odžaci za 2012, Predlog finasijskog plana za 2012.
5. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2012. godinu;
6. Izveštaj Verifikacione ( Izborne)  komisije
7. Usvajanje:         
a)   Izveštaja o radu MP Odžaci za 2011.godinu
b)   Izveštaja o finasijskom poslovanju u 2011. godini
g)   Finasijskog plana za 2012.godinu
d)   Predloga aktivnosti MP Odžaci  za 2012. godinu
8. Izbor:
a) Predsednika MP Odžaci
b) Izvršnog odbora MP Odžaci;
9.  Predlaganje kandidata za predsednika EPO-a za naredni četvorogodišnji mandat;
10. Davanje predloga za buduće finansiranje EPO-a;
11. Predlozi MP Odžaci za priznanja EPO-a ;             
12. Razno .

Skupština MP Odžaci je donela odluku da njen glavi zadatak u narednom periodu bude rad na ostvarivanju prava koje ekološke NVO imaju po zakonima i konvencijama, zatim da se uspostavi bolja saradnja sa lokalnom samoupravom i da se organizuju terenske akcije u skladu sa finansijskom situacijom.

Predsednik MP Odžaci i u narednom četvorogodišnjem periodu biće Dušan Mirković, a izabran je i novi Izvršni odbor od pet članova: Ćirić Ivica, Smilja Miler, Milan Golubović, Radiša Milić i Dušan Mirković po funkciji.

MP Odžaci je kao svog kandidata za predsednika Ekološkog pokreta Odžaka  predložila Iviću Ćirića, dosadašnjeg predsednika Izvršnog odbora Ekološkog pokreta Odžaka.

Preporučujemo: