Da li smo mi, građani, ovce?

Da li smo mi, građani, ovce?

Ovaj tekst pišem kao građanin opštine Odžaci i građanin Republike Srbije, a povodom (ne)dobijanja informacija od javnog značaja koje sam dobio od Nikole Arsića , direktora JKP „Usluge“ iz Odžaka, i Špire Šorgića, načelnika Opštinske uprave opštine Odžaci – bilo da se radi o ličnim zahtevima ili zahtevima Ekološkog pokreta Odžaka.

Od JKP „Usluge“ sam tražio sledeće odgovore:

U prvom zahtevu ( prilog1):
1.Koliko je finansijskih sredstava do sada sakupljeno u Odžacima na osnovu uvedene TAKSE NA BROJILO ( taksa+ PDV)
2. Koliko je finansijskih sredstava do sada sakupljeno u ostalim naseljenim mestima na osnovu uvedene TAKSE NA BROJILO (taksa+PDV ) . Po mogućnosti, tražene informacije dati tabelarno.
3. Koliko je do sada kupljeno i gde su instalirani „suvi merni instrumenti“ ?

U drugom zahtevu ( prilog 2):
1. Ko je vlasnik uličnih drvoreda u Odžacima i ostalim naseljenim mestima opštine Odžaci ?
2. Gde završava drvna masa pri korigovanju ili seči stabala uličnih drvoreda i ostalih javnih površina , odnosno ko uzima drva posle seče? Poslati izveštaj za seče u 2016. godini.
3. Ko je dužan da izvadi panjeve posle seče drveća ?

Od Opštinske Uprave opštine Odžaci tražio sam sledeće informacije:

U prvom zahtevu ( prilog 3):
Da mi se elektronskom poštom dostavite kopiju Zapisnika o vanrednom inspekcijskom nadzoru Opštinske uprave opštine Odžaci, koji su dana 4.10.2016. godine, u vezi mog zahteva, obavili predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
U drugom zahtevu ( prilog 4):
Da me poštom obavesti da li je republička komunalna inspektorka Jasminka Guska 24.8.2016. godine boravila u opštini Odžaci (Opštinskoj upravi opštine Odžaci, SO Odžaci) i izvršila vanredni inspekcijski nadzor po mom zahtevu u vezi neusklađenosti Odluke o komunalnim delatnostima sa Zakonom o komunalnim delatnostima i zakonitosti naplate takse na brojilo (vodomer) - kasnije preimenovane u naknadu za održavanje vodomera i ako jeste, da mi se dostavi zapisnik o izvršenom vanrednom inspekcijskom nadzoru.
Ekološki pokret Odžaka podneo je dva zahteva za informacije od javnog značaja:
U prvom je traženo ( prilog 5):
Da nam poštom dostavi kopije dozvola za seču drveća ( ulični drvoredi i parkovsko drveće) za poslednje tri godine (za 2014. , 2015. i 2016 godinu do 30 septembra) za sva naseljena mesta u opštini Odžaci

U drugom zahtevu ( prilog 6):
Da nam poštom dostavi kopije podnetih prijava za nelegalnu seču drveća – seču bez validne dozvole ( ulični drvoredi i parkovsko drveće) za poslednje tri godine (za 2014. , 2015. i 2016 godinu do 30 septembra) za sva naseljena mesta u opštini Odžaci

Na prvi zahtev Nikola Arsić, kao odgovorno lice u pravnom licu JKP „Usluga“ Odžaci, odbio je da da tražene informacije, pravdajući se, u dopisu broj 724-1/2016 od 18.07.2016. godine ( prilog 7 i 7a ), da bi davanje tih informacija „iziskivalo izradu posebne analize koja se tiče finansijskog poslovanja preduzeća“, a takođe je tvrdio da se takvi podaci „ne nalaze u postojećim dokumentima kojima raspolaže preduzeće“ !?

Po članu 26. stavu 2. , a u vezi stava 1. tačke 2. Zakona o komunalnim delatnostima , JKP „Usluga“ je DUŽNA da namenska sredstva vodi na posebnom kontu, pa je davanje citiranih delova odgovora samo pokušaj da se izbegne davanja istinitog odgovora i obaveštavanje javnosti o tome gde su ta sredstva i da li se troše namenski ili služe za sasvim druge svrhe.

Na ovakav odgovor uložio sam žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, koji je u svom dopisu broj 07-00-01329/2015-03 od 27.10.2016.godine ( prilog 8 i 8a) NAREDIO da mi JKP „Usluga“ u roku od pet dana dostavi tražene informacije. Pošto tekst pišem i objavljujem pre isteka tog roka, baš me interesuje iz kojih dokumenata će mi direktor izvući tražene podatke?

Na drugi zahtev direktor mi je poslao neistinite podatke i o tome sam pisao u tekstu „Direktore , zašto lažeš?“ – koji je , sa dokaznim materijalom, objavljen na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka i portalu „Naše mesto“ (http://www.epodzaci.org/komentari/589-direktore-zasto-lazes , http://www.nasemesto.rs/ekoloski-pokret-odzaka-direktore-zasto-lazes ).

Zbog ovakvog ponašanja direktora Nikole Arsića, podneo sam Prekršajnom sudu u Somboru, Odeljenju u Odžacima dve prekršajne prijave na osnovu člana 46. stava 1. tačke 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Špiro Šorgić, kao čovek koji obavlja jednu od najodgovornijih funkcija u opštini Odžaci-i kao diplomirani pravnik –postupa još neodgovornije.

U odgovoru na zahtev za informacije o boravku republičke komunalne inspektorke Jasminke Guske, odgovor broj 03-5-24/2016 (prilog 9), potvrdio je da je izvršen vanredni inspekcijski nadzor u vezi moje predstavke, ali da ne može da mi dostavi zapisnik sa obrazloženjem: „Zapisnik sa pomenutog nadzora još uvek nismo dobili .Zapisnik tek treba da se sačini i da nam se dostavi“ . Naravno, i ovo je čista laž. Zapisnik se sastavlja na licu mesta, potpisuju ga obe strane ( inspekcija i nadzirani organ) i primerke dobijaju obe strane. Iz nekog razloga Špiri Šorgiću je bilo stalo da do zapisnika ne dođem. Zato sam morao da tražim informacije od javnog značaja od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture , koji su mi u dva navrata potvrdili da je zapisnik sačinjen na licu mesta: najpre dopisom broj 06-00-00697/2016-02 od 3.10.2016. godine ( prilog 10), iz kog se moglo zaključiti da je zapisnik sačinjen, i dopisom 06-00-00876/201602 od 4.11.2916. godine

( prilog 11), kojim mi je dostavljena kopija zapisnika iz kog se nedvosmisleno zaključuje da je zapisnik sačinjen 24.8.2016. godine. Iz ovoga proističe da me je Špiro Šorgić u svom odgovoru, na moj zahtev za informaciju od javnog značaja, broj 03-5-24/2016 od 26.09.2016. svesno obmanuo.
Na dva zahteva Ekološkog pokreta Odžaka za dobijanje informacija od javnog značaja iz Opštinske uprave opštine Odžaci (prilozi 5 i 6) odgovori uopšte nisu stigli u zakonskom roku.

Zbog svega napred navedenog, protiv Špire Šorgića, kao odgovornog lica u pravnom licu za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja, lično sam podneo dve prekršajne prijave, a po istom osnovu Ekološki pokret Odžaka takođe dve – sve na osnovu člana 46. stava 1. tačke 8. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Nešto i o ponašanju zaposlenih u ministarstvima. I oni se ponašaju apsolutno indentično kao Nikola Arsić i Špiro Šorgić, a o konkretnim slučajevima drugom prilikom. Samo da se zna da nisu ništa bolji od lokalnih političara, funkcionera, funkcionerčića, direktora i direktorčića.

Na kraju, postavljam pitanje sam sebi.

Da li smo mi, građani , ovce koje treba redovno da plaćaju poreze kako bi raznorazne birokrate, od opštinskog do republičkog nivoa, nekažnjeno sprovodile samovolju?
Da li treba da im obezbedimo tople i udobne kancelarije iz kojih mogu da nas zavitlavaju do mile volje?
Da li treba da im obezbedimo redovne plate i da im redovno ide radni staž, a da se, zauzvrat, ponašaju bahato kao da su na svojoj dedovini?
Da li mi sve to treba da trpimo?
Da li sva prava možemo da ostvarujemo jedino preko Poverenika za informacije od javnog značaja?

Javno kažem da tako ne može da se radi. U pravnoj državi se ovako ne radi. U takvoj državi se ne laže, ne obmanjuju se građani, ne uskraćuju im se informacije na koje građani imaju pravo da znaju, ne dostavljaju im se nepotpuni podaci, ne razvlače se procesi da traju unedogled po sistemu „iznurivanja protivnika“ - sa ciljem da građanin odustane od svojih prava. Ako hoćemo u Evropu , moraju se poštovati zakoni. Kod nas još uvek vlada uvreženo mišljenje da zakoni služe da se krše i izigravaju. Ako hoćemo da se igramo pravne države, onda može ovako da se radi.

Pitam se šta protiv ovakvih preduzima predsednik opštine?

Ovaj tekst dostavljam javnosti, sredstvima informisanja, a pored njih i predsedniku opštine Odžaci Dušanu Marijanu i Damiru Zobenici – da vide kako rade njihovi kadrovi , da ne bude da nisu znali istinu o radu svojih pulena.

PRILOZI:- Kopije zahteva za pristup informacijama od javnog značaja (1-6)
- Kopija odgovora JKP „Usluge“ Odžaci ( 7 i 7a)
- Kopija odgovora Poverenika za informacije od javnog značaja ( 8 i 8a)
- Kopija odgovora Opštinske uprave opštine Odžaci (9)
- Kopije odgovora Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture ( 10 i 11)

Preporučujemo: