Dopuna inicijative za donošenje pravnog shvatanja

Dopuna inicijative za donošenje pravnog shvatanja

Obraćamo se u vezi sa dopisom Prekršajnog suda u Beogradu broj Su VI-99/2019-11 od 23.8.2019. godine, odnosno delom dopisa koji se odnosi na predmet 48 Pr. br. 85254/17 i zapažanjem sudije Gorana Milića: „ ... u vezi sa meritornim okončanjem postupka, a shodno celini utvrđenog činjeničnog stanja, nameće se i jedna vrsta pravnog problema, a koja se ogleda u nejednakoj sudskoj praksi, tj.Praksi koja je nepredvidiva i pored zauzetog stava, odnosno pravnog shvatanja zauzeto na odvojenim sednicama u 2017. godini“ ( misli se na pravno shvatanje o statusu odgovornog lica po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u pogledu odgovornosti ODGOVORNOG i OVLAŠĆENOG lica , donetom na odvojenim sednicama sudija Prekršajnog apelacionog suda - http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravna-shvatanja-odvojene-sednice-2017.html ).

Sudija Goran Milić ukazuje da u praksi postoje dva pristupa Prekršajnog apelacionog suda u odnosu na ukidanje presuda prvostepenih sudova:
„No, u praksi oslobađajuće presude sa iznetim u vezi se po žalbama ukidaju od strane Apelacionog suda sa zauzetim stavom da su lica protiv kojih je podnet zahtev odgovorna, bez obzira da li postoje zaposlena lica koje se bavi poslom postupanja po podnetim zahtevima, dok istovremeno postoje presude Prekršajnog apelacionog suda kojima su ukidane prvostepene presude u kojima su direktori, odgovorna lica u ministarstvima i drugih prekršaja , u uslovima kada postoje zaposlena lica u čijem opisu posla jeste obrada zahteva za informacijeod javnog značaja. Upravo je ta činjenica razlog ukidanja prvostepenih osuđujućih presuda.“

U ne baš preciznom izjašnjenju u dopisu Prekršajnog suda u Beogradu Su VI-99/2019-11 od 23.8.2019. godine izneta je dilema sudije Gorana Milića: da li u organu javne vlasti treba osuditi ODGOVORNO ili OVLAŠĆENO lice ako u organu javne vlasti postoji zaposleno lice koje se bavi poslovima postupanja po podnetim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

U još većoj dilemi su oštećeni: da li zahtev podneti protiv odgovornog lica u organu javne vlasti ili protiv zaposlenog lica koje se bavi poslovima postupanja po podnetim zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja.

Kako su u DILEMI i sudije i podnosioci zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, apelujemo da Prekršajni apelacioni sud neodložno postupi po inicijativi koju smo podneli 13.08.2019. godine.

 

Preporučujemo: