Ekološki pokret Odžaka se pre više od mesec dana elektronskom poštom obratio Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Građanskim inicijativama - koordinatorki projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD , odnosno Dejani Stevkovski - poslavši tri dokumenta, a nekoliko dana kasnije svim Arhus centrima ( Kragujevac, Subotica, Novi Sad, Niš, Novi Beograd i Prijepolje u osnivanju) - poslavši 13 dokumenata sa molbom da pomognu Ekološkom pokretu Odžaka u rešavanju pitanja koje se tiče, koliko mi se čini, svih nevladinih organizacija u zemlji.
Ovo otvoreno pismo pišem zato što se niko od njih nije oglasio. Niko od njih nije napisao nijedno slovo, nijednu reč, niko nije telefonirao niti poslao imejl. Apsolutna tišina. Kao da ne postoje. Kao da im se uopšte nismo obratili. Nije bitno da li su navedeni kompetentni ili ne za rešavanje ovog pitanja. Bilo je bitno da se oglase.
Kada su u pitanju konkursi za dobijanje novca, nabrojanim NVO su puna usta borbe za prava OCD, za stvaranje podsticajnog okruženja za rad OCD, za učešće OCD u procesima evropskih integracija, za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, redovno konkurišu za dobijanje novca i u većini slučajeva njihovi projekti (ili „projekti“) budu finansirani,... . Prosto je milina da ih čovek sluša ili čita tekstove u kojima se oni ponose svojim doprinosom razvoju civilnog društva i ostvarivanjem saradnje sa vladinim sektorom. Da se čovek istopi od sreće. Gde god da se organizuje neki sastanak većina njih je prisutna. Međutim, izgleda da je to samo do granice za dobijanje para.
Kada im se, kao mala i provincijska NVO, obratite sa konkretnim problemom i zatražite
pomoć - kao da ne postoje. Kao da propadnu u zemlju. Zavuku se u mišju rupu i ćute kao zaliveni. Ili se proglašavaju nenadležnim.
Da pojasnim o čemu se radi.
Ekološki pokret Odžaka često koristi pravo iz Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja (ZSPIJZ) i od organa javne vlasti traži određene informacije. Organi javne vlasti su toliko silni da često sebi daju za pravo da uopšte ne odgovaraju na zahteve ili šalju odgovore pro forme i u tim dopisima šalju informacije koje su daleko od onoga što tražite - pišu sve i svašta samo ne daju traženu informaciju ili šalju nepotpune i neistinite informacije. Idu na metodu iscrpljivanja, odnosno izmišljaju razne besmislice da bi vas naterali da se umorite, da dignete ruke i odustanete od onoga što ste tržili. Misle da sve može da prođe. U najvećem broju slučajeva to im i uspeva. Na njihovu žalost, postoje pojedinci ili udruženja koji koriste prava koje im pomenuti zakon pruža. Doduše, ovakvi su jako retki, ali postoje.
Obezbeđivanje transparentnog rada organa javne vlasti, u smislu dobijanja informacija od javnog značaja, nažalost, bar za sada, može da se ostvari samo korišćenjem dva instrumenta: izjavljivanjem žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ili podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornog lica u organu javne vlasti.
Ekološki pokret Odžaka je u ranijem periodu koristio samo mogućnost podnošenja žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Po svemu sudeći, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti je jedan od retkih ili jedini reprezent pravne države i institucija kojoj se može verovati. Oni rade po principu „ni po babu ni po stričevima“. Međutim, zbog velikog broja predmeta i verovatno nedovoljnog broja službenika, kao i zbog temeljnog rada na svakom predmetu, na donošenje rešenja čeka se nekada i po godinu i po dana - tako da nekada i zaboravimo da smo poslali žalbu, a ako se organ javne vlasti natera da traženu informaciju dostavi, obično ta informacija više nama vrednost koju je imala u trenutku traženja.
U poslednje vreme Ekološki pokret Odžaka je, po preporuci Ekološkog udruženja „ Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa, počeo da „ide kraćim putem“ i podnosi prekršajne prijave na osnovu člana 46 stava 1 tačke 8 ZSPIJZ-a. Čim istekne zakonski rok od 15 dana i ne dostavi se tražena informacija od javnog značaja ili se dostavi nepotpuna ili neistinita informacija na osnovu pomenutog člana i članova 179 i 180 Zakona o prekršajima (ZOP-a) podnosimo prekršajnu prijavu - na osnovu koje je za odgovorna lica za informacije od javnog značaja u pravnom licu prpisana kazna od 5.000 do 50.000 dinara. Novčana kazna je od manjeg značaja. Mnogo je bitnije da „eliti“ pokažemo da se i na njih odnose doneti zakoni.
Kada tražimo informacije od javnog značaja od Vlade Republike Srbije, ministarstava , tužilaštava, sudova iz Beograda,... a ne dobijemo ih ili dobijemo nepotpune ili neistinite informacije, prekršajne prijave podnosimo nadležnom Prekršajnom sudu u Beogradu. I tu nastaja problem. Za rešavanje problema zajednički treba da deluju Kancelarija i navedene NVO.
Na desetine sudija radi u Prekršajnom sudu u Beogradu i kada neko od njih dobije na rešavanje zahteve udruženja građana za pokretanje prekršajnog postupka protiv predsednika Vlade Republike Srbije, ministara, direktora Upravnog inspektorata, direktora raznih agencija, javnih tužilaca, predsednika sudova, načelnika policijskih uprava,... , koliko mi se čini , sudije ovog suda dogovorno serijski odbacuju podnete zahteve uvek se pozivajući na član 184 stav 2 tačku 5 ZOP-a - pravdajući se da je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podnelo neovlašćeno lice. Uvek se daju objašnjenja da to pravo pripada samo fizičkom licu ( pojedincu), koje ima lično pravo. To i takvo pravo se osporava udruženjima - pa čak i njihovim ovlašćenim zastupnicima koji nesumnjivo jesu fizička lica. Žalili smo se i Prekršajnom apelacionom sudu koji je potvrdio ispravnost odluke koje je doneo Prekršajni sud u Beogradu .
Smatrajući da se član 184 stav 2 tačka 5 ZOP-a namerno pogrešno tumači, obratili smo se za pomoć Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD, Građanskim inicijativama i Arhus centrima sa nadom da će nam oni pomoći da se reši dilema oko prava udruženja da preko prekršajnih sudova, podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka, indirektno dođu do traženih informacija od javnog značaja.
Zašto smatram da sudije Prekršajnog suda u Beogradu dogovorno donose rešenja o odbacivanju prijava na osnovu člana 184 stavu 2 tački 5 ZOP-a ?
Zato što imamo primere da prekršajni sudovi u drugim mestima, na osnovu zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koji podnosi UDRUŽENJE (ovlašćeni zastupnik udruženja), izriču novčane kazne predsedniku opštine, načelniku opštinske uprave, javnom tužiocu, višem javnom tužiocu, ... pa se pitam da li za predsednika Vlade Republike Srbije, ministre i ostale koji su locirani u Beogradu ZSPIJZ ne važi ili se radi o tome da sudije Prekršajnog suda u Beogradu ne smeju da donesu rešenje o pokretanju prekršajnog postupka? Izgleda da im je mnogo lakše da donesu rešenje o odbacivanju prekršajne prijave - smatrajući da će time rešiti problem. Predsednik Vlade Republike Srbije, ministri, direktori raznih agencija,... su građani ove države i za njih apsolutno isto važe doneti zakoni kao što važe za sve ostale. Oni su kruna vlasti i morali bi striktno da se pridržavaju svakog člana donetih zakona - da primerom pokažu građanima kako se treba ponašati.
Zbog toga što sudije Prekršajnog suda u Beogradu imaju suprotan stav od prekršajnih sudija u Bačkoj Palanci, Novom Sadu, Somboru, i zbog toga što smatram da se udruženjima , serijskim donošenjem rešenja o odbacivanju prekršajnih prijava, uskraćuje mogućnost da kroz podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka ostvare svoja prava, obratili smo se imenovanima za pomoć. Nije nam jasno da pojedinac ima pravo da podnosi prekršajnu prijavu, a ako se troje (trojica,tri građanke) građana udruže , oforme i registruju udruženje to pravo izgube. Po Zakonu o udruženjima, u članu 2., definisano je
„ udruženje jeste dobrovoljna i nevladina nedobitna organizacija zasnovana na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica, osnovana radi ostvarivanja i unapređenja određenog zajedničkog ili opšteg cilja i interesa, koji nisu zabranjeni Ustavom ili zakonom“. Ako je toj grupi građana zajednički cilj i interes da sazna neku informaciju, a to pravo po ZSPIJZ imaju, i na osnovu nedobijene informacije ili dobijene nepotpune ili neistinite informacije podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, pitam se da li sudije prekršajnih sudova to pravo mogu da ospore ako prekršajnu prijavu u njihovo ime podnese ovlašćeni zastupnik udruženja? Ako nema, postavlja se pitanje svrhe osnivanja udruženja.
Arhus centrima smo poslali trinaest dokumenata o jednom predmetu gde se vidi da, iako tražena informacija NIJE DOBIJENA - što je apsolutno kažnjivo po članu 46 stavu1 tački 8 ZOP-a - ispada da, iako smo po definiciji iz ZSPIJZ oštećeni, a po članu 179 i 180 ZOP-a imamo pravo kao oštećeni da podnesemo prekršajnu prijavu, prijava se odbacuje zato što je podnosi ovlašćeni zastupnik udruženja. U poslatom predmetu se ne radi o informaciji vezanoj za stanje životne sredine. Međutim, bitan je princip da li se na zahtev za dobijanje informacije od javnog značaja mora ili ne mora dobiti odgovor i da li ovlašćeni zastupnik udruženja ima ili nema pravo da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka ako se tražena informacija ne dostavi ili se dostavi nepotpuna ili neistinita informacija.
Možda Ekološki pokret Odžaka i EU „Da sačuvamo Vojvodinu“ nisu u pravu, možda pogrešno definišu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, ali je bitno da je uočen problem, bitno je da je problem principijelno značajan za sve nevladine organizacije i da bi trebalo svi zajednički da ga rešavamo. Smatram da Kancelarija, GI i Arhus centri u tome treba da budu vodeći, da od NVO preuzimaju takve predmete i u saradnji sa organima javne vlasti raščiste situaciju i zauzmu jasan stav: NVO jeste ili nije u pravu, i o tome obaveste javnost.
Arhus centri deluju već nekoliko godina i trebalo bi da budu vidljive promene kao posledica njihovog delovanja. Arhuska konvencija ratifikovana je u Republici Srbiji pre više od osam godina i delovanjem Arhus centara trebalo je do sada da u svih 145 opština i gradova u Srbiji budu usvojene odluke kojima će se na lokalnom nivou institucionalno građanima i udruženjima priznati prava iz Arhuske konvencije. U koliko opština i gradova su Arhus centri izdejstvovali ovakve odluke? Koliko mi je poznato - ni u jednoj. U petnaestak opština takve odluke su donete, ali ne zahvaljujući Arhus centrima , već nekim drugim faktorima. Umesto da se bore za ovaj opšti cilj, Arhus centri se bave sami sobom. Za osam godina od kada je ratifikovana Arhuska konvencija i za pet-šest godina kako postoje Arhus centri , ovaj posao je trebao da bude završen u svih 145 opština i gradova. Da ih to ne interesije pokazuje i činjenica da ni u jednom od sedišta Arhus centara nisu donete odluke o institucionalnom priznavanju prava iz Arhuske konvencije. Ako nisu ovaj problem rešili u svojoj kući, kako da očekujemo da reše drugima? Njima je bitno da organizuju proslave za obeležavanje godišnjice osnivanja. Opšti i značajni problemi za rad ili opstrukciju rada NVO ih ne dotiču. Smatraju da je to problem tih organizacija.
Arhus centri se stalno bave organizovanjem nekakvih sastanaka i akcija od kojih korist imaju uglavnom rukovodeći ljudi Arhus centara. Tu se u bezbroj varijanti prepričava i tumači Arhuska konvencija, umesto da se iznađu mehanizmi pomoću kojih bi OCD mogle značajno da utiču na efikasniji i transparentniji rad organa javne vlasti . Da li je bilo koja ekološka organizacija od Arhus centara dobila obaveštenje : mi smo za ekološke NVO izdejstvovali to i to ( premera radi: da sve skupštine opština i gradova moraju da donesu odluke za priznavanje prava iz Arhuske konvencije) , mi smo predložili promene tog i tog zakona ili propisa da bi ekološkim NVO stvorili mehanizme kojima mogu da utiču na vođenje javnih politika (ili je na naš predlog izmenjen taj i taj zakon), mi smo stvorili mehanizme pomoću kojih ekološke NVO mogu da kontrolišu politiku zaštite životne sredine, mi smo osnovali mrežu za informisanja ekoloških NVO o ekološkim problemima, uspesima, primerima dobre i loše prakse, mi smo osnovali tim pravnika koji će pomoći ili preuzimati rešavanje pravnih problema u pitanjima zaštite životne sredine, mi smo stvorili centar kome možete da se obratite za bilo koju vrstu pomoći, mi smo stvorili mehanizme za kontrolu trošenja budžetskih sredstava namenjenih zaštiti i unapređenju zaštite životne sredine, mi smo stvorili mehanizme za sprečavanje zloupotrebe budžetskih sredstava za zaštitu i unapređenje životne sredine za obavljanje komunalnih i drugih delatnosti, ... . U sklopu raznih projekata Arhus centri izdaju razne publikacije ( flajere, biltene, vodiče, brošure, priručnike, praktikume,...) i taj materijal bi trebali redovno da distribuiraju ekološkim NVO - kako bi ekološke NVO podizanjem nivoa svog znanja podigle svoj kapacitet. Da li je Ekološki pokret Odžaka bilo kada i od bilo koga, a pogotovo od Arhus centara, poštom dobio ovakve materijale? Nije nikada. Da li Arhus centri dobijaju novac za štampanje publikacija i da štampani materijal praktično zadržavaju samo za sebe? Da li je to u redu? Nije. Zato bi pri pisanju projekata trebali da planiraju sredstva za distribuciju štampanog materijala i izvrše distribuciju. Adrese za slanje štampanog materijala mogu da nađu u bazi podataka REC-a ili Ekološkog pokreta Odžaka. Tamo postoje poštanske adrese ekoloških NVO ili NVO koje se , između ostalog, bave zaštitom i unapređenjem životne sredine. Umesto da mreži Arhus centara ovi i slični problemi i zadaci budu prioritetna delatnost, umesto da ove poslove rade za ekološke NVO, umesto da stvore mrežu ekoloških NVO za zajedničko i sinhronizovanje delovanje, umesto da mreža ekoloških NVO na čelu sa Arhus centrima bude snažan korektivni faktor državi - čini mi se da Arhus centri isključivo rade za svoj interes i da učestvovanjem na sastancima sa državnim organima samo stvaraju privid saradnje države i OCD . Svakodnevno se u sredstvima informisanja javnost obaveštava o ekološkim akcidentima. Nisam primetio da su Arhus centri povodom tih akcidenata izdali saopštenje da su podneli prekršajnu ili krivičnu prijavu, prijavu za privredni prestup, da su nekom sudu podneli tužbu protiv zagađivača, da su ekološkim NVO o svemu tome poslali izveštaje i obaveštenja.
Ekološki pokret Odžaka se obratio povodom konkretnog problema Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD, koordinatorki projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD Građanskih inicijativa i Arhus centrima . Ekološki pokret Odžaka nema u svojim redovima pravnika - pa da se ravnopravno nosi sa prekršajnim sudijama i tužilaštvima. U konkretnom slučaju prva koja je trebalo da se oglasi je Darija Šajin. Ona je, koliko znam, diplomirana pravnica. Ona, kao pojedinac, i Arhus centar Novi Sad su trebali da prouče predmet, da se konsultuje sa ostalim Arhus centrima ili NVO koje se bave pravnom problematikom i reše dilemu da li postoji pravni osnov da sudovi donose rešenja o odbacivanju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka koje udruženja građana , zbog uskraćivanja prava na pristup informacijama od javnog značaja, preko ovlašćenog zastupnika, podnose protiv odgovornih lica u organima javne vlasti.
Ovim otvorenim pismom želim da izrazim duboko razočaranje ćutanjem Žarka Stepanovića , Srđana Matovića, Snježane Mitrović, Darije Šajin, Tanje Petrović ( Marijane Petrović), Sonje Popović i Dejane Stevkovski. Svestan sam da su Arhus centri i Građanske inicijative nevladin sektor kao i mi, ali ako imaju aspiraciju da se predstavaljju kao vodeće organizacije za ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije i stvaranje podsticajnog okruženja za rad OCD, onda tu svoju ulogu treba i da opravdaju.

Zbog svega navedenog smatram da imenovani ( Kancelarija, GI i Arhus centri) rade samo za svoj lični interes, da su samo ukras i da korpus nevladinih organizacija od njih nema praktično nikavu korist .

Dušan R. Mirković,

Konferencija “Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine i klimatske promene u kontekstu lokalnih zajednica” koju je organizovao Somborski edukativni centar i Savez udruženja „EKONET“ održana je u sredu 20. Septembra u Domu učenika srednjih škola u Somboru. Cilj konferencije bio je umrežavanje i podsticanje svih aktera u lokalnim zajednicama Zapadnobačkog okruga na dijalog o perspektivi saradnje građana, stručne javnosti i donosilaca odluka, te zajedničkog doprinosa unapređenju stanja u pogledu zaštite životne sredine putem diskusije, analize stanja, izlistavanja izazova i predlaganjem potencijalnih preporuka aktivnosti i mera za njihovo prevazilaženje. Prisutnim učesnicima se na početku obratio Dušan Marijan, načelnik Zapadnobačkog okruga koji je poželeo srećan rad i podržao inicijativu i ideju konferencije. U uvodnom delu su govorili Srđan Vlaškalić, izvršni direktor Somborskog edukativnog centra i Katarina Farkaš, predstavnica SEC-a u Upravnom odboru saveza Ekonet, a nakon toga i Marijeta Malbaša, master inženjer zaštite životne sredine i Milovan Topić, diplomirani ekolog iz JKP „Čistoća“ Sombor kao i Dušan Marković iz Ekološkog pokreta Odžaka. Pored uvoda u temu, stručnjaci su moderirali tri tematske grupe kroz „worldcafe“ metodologiju, a to su Upravljanje otpadom i zakonodavni okvir, Primarna selekcija otpada-reciklaža, i Arhuska konvencija i sudska praksa (Pravo na pravnu zaštitu). U okviru tematskih grupa učesnici su razgovarali o izazovima sa kojima se susrećemo u lokalnim zajednicama i navodili preporuke aktivnosti i mera njihovo prevazilaženje. Konferenciji je prisustvovalo oko 40 predstavnika javno-komunalnih preduzeća, lokalnih samouprava, institucija, obrazovnih ustanova, organizacija civilnog društva, kao i učenika i zainteresovanih građana iz Zapadnobačkog okruga. Somborski edukativni centar će u narednim danima sačiniti objedinjen set preporuka dobijenih na konferenciji koji će biti objavljen i upućen svim zainteresovanim stranama u Zapadnobačkom okrugu. Кonferencija je realizovana u okviru „CSOnnect“ – Programa podrške civilnom društvu u Srbiji“ Regionalnog centra za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu uz finansijsku podršku Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju. Fotografije sa konferencije možete pogledati u albumu na Facebook stranici Somborskog edukativnog centra.

 

Ekološki pokret Vrbasa juče je organizovao Okrugli sto u Vrbasu u sali Skupštine Opštine na temu "Partnerstvom do boljeg nadzora životne sredine". Svrha sastanka bila je neposredna komunikacija i pokušaj boljeg razumevanja civilnog društva i državne uprave o problemima iz ambijenta u cilju njihovog efikasnijeg rešavanja i izbegavanja eskalacije odnosa.

Uz blagoslov predsednika Opštine Vrbas, Milana Glušca i njegovih najužih saradnika, a u šarolikom učešću udruženja i aktivnih građana iz Opština Vrbas, Bačke Topole i Odžaci, zatim reprezentativne ekipe Vodne inspekcije iz Novog Sada na čelu sa Marijom Novaković, načelnicom, predstavnika lokalnih inspekcija, policije, javnih preduzeća, mesnih zajednicia i đačkog parlamenta srednje stručne škole "4.juli" u Vrbasu, razvila se na momente žučna ali kontrolisana diskusija o situaciji na terenu, ličnim iskustvima, okvirima inspekcijskog delovanja i potencijalima novog Zakona o inspekcijskom nadzoru. Moderator skupa bio je Ratko Đurđevac.

Ekološki pokret Vrbasa ima sve bolju saradnju sa lokalnim inspekcjama, koje vrlo brzo reaguju na naše prijave, i uz angažovanje nadležnih opštinskih službi problemi bivaju relativno brzo sanirani. Pronalaženje i kažnjavanje vinovnika već je druga priča, koja se seli u pravosudne organe i policiju u nedostatku mandatnog kažnjavanja.

I pored urednog poziva, skupu se nisu odazvali, bez ikakvog obrazloženja, Pokrajinska inspekcija za životnu sredinu, Prekršajni sud u Vrbasu i oni koji su mogli dati najveći doprinos temi koju smo obrađivali na Okruglom stolu - Osnovno javno tužilaštvo!

Nadamo se da će nadležna ministarstva pravde i životne sredine, znati pravilno da ocene ovo ignorisanje naše inicijative za dijalog u okolnostima, opšteg nepoverenja građana prema državnoj upravi, velikim naporima radnih grupa konventa EU za otvaranje poglavlja 23 - pravosuđe i 27 - životna sredina, da razviju upravo ovaj međusektorski dijalog i kako bi svi zajedno došli do viših standarda upravljanja državom i boljeg života građana.
Evo i nekih utisaka sa Okrugog stola.

Učesnici su saznali mnogo vrednih informacija o internim inspekcijskim procedurama u postupanju po prijavama anomalija sa terena i njihovim obavezama za povratne informacije podnosiocu. Vrlo je važno postojanje tzv. objedinjenog inspekcijskog nadzora i koordinacije imeđu različitih inspekcija u tretiranju istih problema. Građani ne moraju znati u čijoj je nadležnosti problem koji ih pritiska, dovoljno je pozvati dežurnu inspekcijsku službu u lokalu, koja je u obavezi da prepozna nadležnost i proslidi problem kome treba. Onaj lokal koji to nije obezbedio - krši Zakon!

Građanima nije važno ko će rešiti problem, već da on nestane! Međutim frekvencija ponavljanja istih problema u životnoj sredini ukazuje nam na nedostatak posledice za počinioce. Utisak nam je da je inspekcijama važnije da se problem "sanira" od hvatanja počinioca! To jeste mnogo teže, ali izostanak i "pozitivnih primera" - pravosnažno kažnjenih počinioca, opušta nesavesne pojedince ali i poslovne operatere, da ponavljaju nedelo!
Ovakvi pojedinci i firme nelojalna su konkurencija savesnim građanima i poslovnim operaterima, koji troše svoj novac za pravilno odlaganje otpada i za prečišćavanje otpadnih voda! Nedostatak potpunog nadzora nad zagađivačima životne sredinie vrlo direktno generiše siromaštvo u Srbiji!
Inspekcije nemaju uvid u epiloge svojih prijava organima pravosuđa, niti ih to izgleda zanima. Time su uskraćeni za informacije o karakteru počinioca i preventivnom delovanju prema takvim licima, što propisuje novi Zakon o inspekcijskom nadzoru. Saradnja između pravosuđa i inspekcija izgleda je vrlo tanka!
Jedna, po nama, od važnih stvari u radu inspekcija, je izuzetan uticaj izvršne vlasti! Na žalost, situacija je ista, ako ne i gora od one u pravosuđu, jer, za razliku od sudija, inspektori mogu biti politički angažovani, što sve zajedno utiče na mogući selektivan odnos prema počiniocima. Teško je verovati da počinilac, stranački kolega, neće dobiti blagovremeno upozorenje na inspekcijsku kontrolu i da mu se neće na neki način progledati kroz prste! Još veći imunitet uvereni smo da imaju donatori vlasti i vladajućih struktura.
Završnu ocenu skupa ipak su nam dali đaci, članovi školskog parlamenta, vrlo strpljivo slušajući besede učesnika! - "Procedure, komunikacija, debate... mi oko sebe ne vidimo promene koje će nas zadržati u Srbiji! Morate biti mnogo konkretniji i efikasniji ako želite nekog da ostavite iza sebe na ovom terenu!"

Okrugli sto organizovan je kao deo Projekta "Osnaživanje odgovornosti i obaveza za bolju životnu sredinu", koji se realizuje uz podršku programa CSOnnect, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Tehničku podršku dala je Opština Vrbas.
Učesnici Okruglog stola bili su:
1. Učenici đačkog parlamenta SSŠ "4. juli" u Vrbasu sa profesorom Jelenom Šabanović Nedić;
2. Predsednik Opštine Vrbas, Milan Glušac;
3. Zamenik predsenika Opštine Vrbas, Miljana Štulić;
4. Član opštinskog veća za komunalno stambene poslove, Marko Novaković;
5. Pokrajinski sekretarijat za poljopr. vodopr. i šumarstvo - Vodna inspekcija;
6. Komunalna inspekcije;
7. Lokalna inspekcija za živontnu sredinu;
8. Građevinska inspekcija;
9. JKP "Komunalac" Vrbas;
10. JVP "Vode Vojvodine";
11. "Bačka" vodoprivredno preduzeće Vrbas;
12. Javna agencija za zoohigijenu i poljoprivredu Vrbas;
13. Odeljenje za životnu sredinu i energetsku efikasnost Opštine Vrbas;
14. Mesna zajednica Savino Selo;
15. Mesna zajednic Kucura;
16. UG "Atena" Vrbas;
17. UG "Ekološki pokret Odžaka";
18. Policijska stanica Vrbas;
19. Ekološki pokret Vrbas;
20. Aktivni građani iz Vrbasa, Ravnog Sela, Bačke Topole i Srbobrana;
21. TV ekipe: JKP "Komunalac", TV "Bačka", RT Vojvodina i RT Vojvodina na rusinskom.

Danas, 12.9.2017. godine, Ekološki pokret Odžaka održao je u OŠ „Nastor Žučni“ u Laliću pretposlednje predavanja u seriji predavanja o Arhuskoj konvenciji . Predavanju su prisustvovali učenicu sedmog i osmog  razreda - pošto škola u Laliću u osmom razredu ima samo četiri učenika.

Predavač je bio Ivica Ćirić, predsednik EPO-a.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji pod nazivom
„ Šta bi trebalo znati o Arhuskoj konvenciji“, u kome su učenici upoznati sa osnovnim pojmovima i znanjima o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list .

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka u okviru konzorcijuma nevladinih organizacija na čelu sa Centrom za evropske politike (CEP-om) iz Beograda.

Za početak oktobra meseca planirano je da se u OŠ „Ratko Pavlović Ćićko“ u Ratkovu održi poslednje predavanje o Arhuskoj konvenciji predviđeno projektom CSOnnect.

Posle letnje pauze, danas, 11.9.2017. godine, Ekološki pokret Odžaka nastavio je predavanja o Arhuskoj konvenciji. Predavanje je održano u OŠ „ Vuk Karadžić“ u Deronjama.

Predavač je bio Ivica Ćirić, predsednik EPO-a. Predavanju je prisustvovalo 15 učenika.

Kao i u prethodnim predavanjima, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljenog materijala o Arhuskoj konvenciji pod nazivom „ Šta treba da znamo o Arhuskoj konvenciji“, u kome su učenici upoznati sa osnovnim pojmovima i znanjima o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja i evaluacioni list .

Svi učenici su položili test znanja.

Predavanja se realizuju u okviru projekta CSOnnect koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA ), a realizator je Ekološki pokret Odžaka u okviru konzorcijuma nevladinih organizacija na čelu sa Centrom za evropske politike (CEP-om) iz Beograda.

Komentari na tekst nacrta Uredbe o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja

PRVA PRIMEDBA

1. Odredbe / član Uredbe na koje se predlog za izmenu odnosi:
Dopuna člana 6. u vezi rečenice iz člana 5. : PREGLED KONKURSNE DOKUMENTACIJE KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI
2. Predlog za izmenu Uredbe:
Član 6. dopuniti stavovima 2. i 3. :
Udruženja-učesnici konkursa podnose samo konkursnu prijavu i projekat.
Konkursnu dokumentaciju pri potpisivanju ugovora dostavljaju samo udruženja-učesnici koja su dobila sredstva po konačnoj rang listi (doneti originale na uvid ili kopije – izabrati jednu od ove dve varijante) .
3. Obrazloženje upućenog predloga za izmenu Uredbe:
Ministarstvo zaštite životne sredine pri raspisivanju konkursa dobije i po 400 predloga projekata i svi su dužni da dostave konkursnu dokumentaciju. Ministarstvo obično finansira samo 50-tak projekata, tako da 350 NVO nepotrebno dostavlja konkursnu dokumentaciju: gube vreme, troše tonere, papire, imaju veće poštanske troškove, nepotrebno rabe kancelarijsku opremu... Mnogo je lakše da organizacije koje po konačnoj rang listi dobiju novac donesu određena originalna dokumenta na uvid ili da se predvidi da donesu kopije i predaju pre potpisivanja ugovora. Na ovaj način 350 organizacija je oslobođeno nepotrebnog gubljenja i vremena i stvaranja materijalnih troškova koje im niko nikada neće priznati. Ovakvom načinom konkurisanja i nadležni organi bi imali mnogo manje posla jer ne bi morali nepotrebno da prebiraju po dostavljenoj dokumentaciji ne bi li ustanovili da li neko formalno ispunjava uslove za dobijanje novca ( po tome da li je dostavio svu traženu dokumentaciju). Nepotrebno je, na primer, dokazivati da imate otvoren račun u nekoj banci i dostavljati kopiju depo kartona. Da li može da se otvori tekući račun u bilo kojoj komercijalnoj banci ili u Upravi za trezor ako se ne potpišete depo karton i ako se ne dostave potrebna dokumenta? Da li će organizacija nadležnom organu dostaviti svoj projekat i broj tuđeg tekućeg računa? Drugi razlog je što neki nadležni organi, kao neki pokrajinski sekretarijati, traže i po 19 ( devetnaest ) dokumenata za konkurisanje. Zašto bi neko nadležnom organu (nepotrebno ) dostavljao dokumentaciju ako ne dobija(e) novac ? Predloženi način je mnogo racionalniji, razumniji i ekonomičniji nego dosadašnji načini raspisivanja i realizovanja konkursa. Još racionalnije i pogodnije za NVO bi bilo kada bi postojala mogućnost da se projekat dostavlja elektronski – poput nedavnog konkursa BOŠ-a , gde se sve kompletno dostavljalo elektronski.

DRUGA PRIMEDBA:
Predviđeni rokovi za raspisivanje konkursa su ili nepotrebni ili predugi.
Primedbe su sledeće:
Član 3A predviđa:
NADLEŽNI ORGAN U ROKU OD 45 DANA OD DANA USVAJANJA BUDŽETA ZA SLEDEĆU KALENDARSKU GODINU, IZRAĐUJE GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA I OBJAVLJUJE GA NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI ORGANA (U DALJEM TEKSTU: GODIŠNJI PLAN).
Valjda se pri planiranju budžeta prvo planira raspisivanje iks konkursa i za iks konkursa planira toliko i toliko para. Onaj ko predlaže raspisivanje iks konkursa ( jedan, dva,tri, pet .... ) odmah planira i dinamiku raspisivanja konkursa , budžete za pojedine konkurse i sa usvajanjem budžeta tačno se zna šta je usvojeno, čime se automatski usvaja i dinamika raspisivanja konkursa , tako da je ovih 45 dana APSOLUTNO NEPOTREBNO. Ako neki nadležni organ predloži raspisivanje pet konkursa i za njih predvidi dinamiku raspisivanja i budžet, a odobri se budžet samo za tri - zna se koji su konkursi odobreni, kada se raspisuju i koliki su budžeti za njih. Po usvajanju budžeta predlagaču raspisivanja konkursa preostaje samo da podatke dostavi Kancelariji za saradnju sa OCD - tako da nema potrebe naknadno praviti bilo kakav plan.
Danas se radi obrnuto. Prvo se planiraju pare, usvaja budžet i onda se pravi godišnji plan raspisivanja konkursa - što je neracionalno.
KONAČAN PREDLOG: brisati ovaj stav i obavezati predlagača budžeta da predvidi broj konkursa, dinamiku raspisivanja i budžete za pojedine-pojedinačne konkurse.


Član 7
U stavu:
KOMISIJA UTVRĐUJE LISTU VREDNOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 60 DANA OD DANA ISTEKA ROKA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
PREDLOG : Rok skratiti na najviše 45 dana - čak i manje

U stavu :
NA LISTU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UČESNICI KONKURSA IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD 15 DANA OD DANA NJENOG OBJAVLJIVANJA
PREDLOG : Rok skratiti na najviše10 dana

U stavu:
REŠENJE O PRIGOVORU KONKURSNA KOMISIJA DONOSI U ROKU OD 30 DANA OD DANA NJEGOVOG PRIJEMA
PREDLOG: Rok skratiti na 5 ili najviše 10 dana.
Obrazloženje: Na konkurse ne stiže 100, 200 žalbi pa da se predvidi 30 dana. Obično stigne nekoliko i za njihovo rešavanje nije potrebno 30 dana.

Stav:
REŠENJE O PRIGOVORU KONKURSNA KOMISIJA DONOSI U ROKU OD 30 DANA OD DANA NJEGOVOG PRIJEMA se može dopuniti da glasi:

REŠENJE O PRIGOVORU KONKURSNA KOMISIJA DONOSI U ROKU OD 5 (10 ) DANA I SA DONOŠENJEM REŠENJA O PRISPELIM PRIGOVORIMA ODMAH PROGLAŠAVA KONAČNU RANG LISTU

Iza stava :
LISTA IZ STAVA 4. OVOG ČLANA OBJAVLJUJE SE NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI NADLEŽNOG ORGANA
Dodati novi stav:
NADLEŽNI ORGAN JE U OBAVEZI DA ELEKTRONSKOM POŠTOM O REZULTATIMA KONKURSA OBAVESTI UDRUŽENJE-UČESNIKA KONKURSA
Obrazloženje:
Konkursima se predviđaju samo obaveze udruženja prema nadležnim organima. Zašto se ne bi predvidela i obaveza nadležnih organa prema udruženjima? Pre svega u konkursu treba predvideti tačan datum objavljivanja rezultata konkursa i obavezu da nadležni organ taj rok striktno poštuje. Zašto bi udruženja morala svakodnevno da pregledaju sajt nadležnog organa , pogotovo što nadležni organ sebi dozvoljava slobodu nepridržavanja objavljenih rokova. Ako udruženja imaju striktnu obavezu da projekt dostave do određenog roka, zašto istu obavezu ne bi imali i državni organi? Udruženja niko ne pita da li imaju subjektivne ili objektivne teškoće da dostave predlog projekta do određenog roka. Isto treba da važi i za nadležne organe .
Pored roka za objavljivanje rezultata, za nadležne organe predvideti i obavezu da elektronskom poštom o rezultatima konkursa obavesti udruženje-učesnika
konkursa - što u današnje vreme i nije neki problem jer najveći deo udruženja dostavi neku e-adresu za komunikaciju.

Zbirno obrazloženje za brisanje ili skraćivanje rokova:


Ako ostane da NADLEŽNI ORGAN U ROKU OD 45 DANA OD DANA USVAJANJA BUDŽETA ZA SLEDEĆU KALENDARSKU GODINU, IZRAĐUJE GODIŠNJI PLAN RASPISIVANJA JAVNIH KONKURSA, ako ostane da KOMISIJA UTVRĐUJE LISTU VREDOVANJA I RANGIRANJA PRIJAVLJENIH PROGRAMA U ROKU KOJI NE MOŽE BITI DUŽI OD 60 DANA , ako se ostavi mogućnost da NA LISTU IZ STAVA 4. OVOG ČLANA UČESNICI KONKURSA IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD 15 DANA OD DANA NJENOG OBJAVLJIVANJA i da REŠENJE O PRIGOVORU KONKURSNA KOMISIJA DONOSI U ROKU OD 30 DANA OD DANA NJEGOVOG PRIJEMA – dolazi se do cifre od 150 dana ( što je pet meseci). Na sve ovo treba dodati najmanje 15 dana za dostavljanje projekata - tako da prvi konkursi mogu da POČNU DA SE REALIZUJU U NAJBOLJEM SLUČAJU OD 15. juna tekuće godine ako nema poslovičnog kašnjenja i pod uslovom da se ugovori unapred pripreme i brzo potpišu. Ako se na sve napred nabrojano ostavi i vreme za pripremu ugovora, onda prođe sigurno pola kalendarske godine (pola poslovne godine). Obično se u konkursima zahteva da se projektne aktivnosti završe najkasnije do sredine ili kraja decembra - tako da se NVO „zbrzavaju“ ( teraju) da projekat realizuju u kratkom roku. Konkursna procedura prvih konkursa ( uključujući i potpisivanje ugovora i transfer sredstava) treba da se završi najkasnije sredinom ili krajem marta meseca – što bi bilo moguće sa predloženim izmenama.

Predloženi nacrt UREDBE o izmenama i dopunama Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja podešen je samo da državna birokratija opravda svoje postojanje i predložene izmene uopšte na odgovaraju NVO.

TREĆA PRIMEDBA:
Pri raspisivanju konkursa paralelno i posebno raspisivati konkurse za amaterska (volonterske) i profesionalne NVO.


Obrazloženje:
Postoje NVO, naročito u manjim sredinama, koje rade na čist entuzijazam, za razliku od nekih NVO, naročito iz Beograda , koje imaju desetak, petnaestak i više visokostručnih zaposlenih lica – kojima je učestvovanje na konkursima i njihova realizacija JEDINI posao, tako da ove dve kategorije NVO ne bi trebalo „trpati u isti koš“. I za jedne i za druge ( bez zaposlenih i sa zaposlenima) treba napraviti jasno razgraničenje i za obe kategorije budžetom predvideti sredstva. Amaterske (volonterske) NVO praktično nemaju nikakvu šansu pored profesionalnih beogradskih NVO ili „NVO“. To su, po mom mišljenju, NVO preduzeća i za njih bi trebala da važe posebna pravila i da se predvide posebna budžetska sredstva. Ako govorimo o ekološkim NVO, po podacima Ekološkog pokreta Odžaka, ekoloških NVO u Beogradu i Novom Sadu ima oko 1900 – što je oko 35% svih NVO koje su se izjasanile da se bave zaštitom životne sredine. Da li su Beograd i Novi Sad 35 % Srbije ? Profesionalne NVO uglavnom dobijaju najveći novac. Mislim da iz domaćih izvora (budžeta) najveći deo novca treba da dobiju amaterske (volonterske) NVO i NVO iz ruralnih sredina.

ČETVRTA PRIMEDBA:
Pri raspisivanju konkursa predvideti mogućnost konkurisanja za finansiranje i sufinansiranje projekata.

Amaterske (volonterske) NVO uglavnom nemaju novac za sufinansirajući deo i to im je ograničavajući faktor za učestvovanje na konkursima. Ako im JLS ne da garanciju za sufinsirajući deo, NVO praktično ne mogu da konkurišu. Iz ovog razloga mnoge NVO i ne konkurišu. Zbog toga bi i ovde trebalo praviti razliku u odnosu na „NVO preduzeća“. „NVO preduzeća“ obično imaju „u opticaju“ nekoliko projekata , pa „prebijanjem“ sa novcem iz prethodnog projekta pokrivaju (daju garancije) za novi projekat - te na taj način jaki postaju sve jači, dok se amaterske (volonterske) NVO, koliko nam se čini po nezvaničnim podacima, sve više odjavljuju iz APR-a. Umesto da se stvara podsticajno okruženje za rad NVO, naročito malih NVO i NVO iz ruralnih sredina, propisivanjem sve većih obaveza za NVO ( plaćanje zakupa poslovnog prostora koji je u svojini države, plaćanje troškova snabdevača, akcize i RTV pretplate u računima za struju - iako ne potroše ni jedan jedini ili potroše koji kilovat struje, plaćanje obaveza za fiksni telefon u visini do 700 dinara mesečno - iako ne potroše ni jedan jedini impuls ili potroše koji impuls, vođenje knjigovodstva kao da se radi o firmi koja stvara profit, otvaranje računa i u komercijalnoj banci i u Upravi za trezor, propisivanje sufinansirajućeg dela pri raspisivanju konkursa, obično najmanje 20% vrednosti projekta, plaćanje komercijalizovanom APR-u za svaku promenu podataka, plaćanje komercijalnim bankama održavanje računa - a šta održavaju stvarno nam nije jasno, ...) stvara se sve nepodsticajnije okruženje za njihov rad i opstanak – tako da male NVO brzo gube volju da nastave rad i prestaju sa radom. Jedna od nepodsticajnih mera je i nepotrebno slanje konkursne dokumentacije.
Zato predlažem da se za male NVO i NVO iz ruralnih sredina raspisuju konkursi za finansiranje projekata ( raspisivanje konkursa bez obaveze sufinansiranja).

Ekološki pokret Odžaka raspisuje tradicionalni opštinski likovni konkurs“ Naša ekološka sramota“.

Tema ovogodišnjeg konkursa je ZAGAĐIVAČI. Format crteža i tehnika rada su slobodni. Na poleđini rada dostaviti podatke o autoru (prezime i ime, razred i odeljenje, škola, mentor). Konkurs traje do 15.11.2017. godine Izložba se planira za kraj prvog polugodišta ove školske godine. Konkurs se finansira budžetskim sredstvima i zbog obaveze slanja izveštaja o utrošku sredstava do 31.12.2017. godine, molimo učesnike da se radovi dostave striktno do datog roka. Radovi koji stignu posle naznačenog roka neće se uzimati u obzir za žiriranje i izlaganje.

Kategorije takmičenja: Predškolski uzrast, Školski uzrast I, II, III razred, Školski uzrast IV, V, VI razred ; Školski uzrast VII, VIII razred , Srednjoškolski uzrast , Biblioteka igračaka „Zlatna barka“. Za svaku kategoriju proglasiće se pobednik ( DIPLOMA) i II i III mesto ( POHVALE).

O otvaranju izložbe prispelih radova i proglašenju pobednika javnost i učesnici takmičenja biće pravovremeno obavešteni. Žiri za ocenu radova određuje EPO. Na odluku žirija ne mogu se ulagati žalbe. Poželjno je da PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole i Biblioteka igračaka predlože članove žirija.

Radovi prispeli sa teritorija drugih opština neće se žirirati i izlagati.

Informacije i dogovori o preuzimanju radova : Ivica Ćirić 063/ 459 179, Dušan Mirković 065/8 743 456 .

Radove se mogu dostaviti lično na osnovu prethodnog dogovora ili putem pošte na adresu: Ekološki pokret Odžaka, 25250 Odžaci, Bačka 36.

Pošumljavanje u Odžacima

 

Ekološki pokret Odžaka je 28.6.2017. godine dao komentar koji je uputio Kancelariji Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Građanskim inicijativama. Od njih smo dobili odgovore koje dajemo kao priloge ovom tekstu.

Vidi se da su suštine oba odgovora iste.

Očigledno se nismo dobro razumeli.

Ne radi se o NVO koje nisu imale (radne i novčane) aktivnosti i mogle su da podnesu IZJAVU O NEAKTIVNOSTI. Pošteno rečeno , za tu mogućnost mi nismo ni znali. Za trinaest godina postojanja stalno smo imali neki novčani promet i sve poslove odrađivao nam je kvalifokovani knjigovođa ( naš član) – tako da skoro nikada nismo imali problema , sem jednog kašnjenja neke uplate zbog koje smo imali manji problem. Komentar se odnosio na male NVO koje su tokom godine imale izvesne aktivnosti i male novčane transakcije. Od svih registrovanih udruženja ova grupacija verovatno čini apsolutnu većinu.

Sva udruženja nemaju sreću da im neko knjigovodstvene usluge obavlja besplatno - tako da su primorane da plaćaju te usluge, što za pojedina udruženja predstavlja finansijski problem. Čitav komentar bio je usmeren na to da se formuliše zakonska mogućnost da nevladine organizacije sa malim novčanim prometom ( 500 do 1000 evra ili do neke druge sume) mogu da popune jednostavnu izjavu o godišnjem prihodu, rashodu i saldu na kraju fiskalne godine i da im za taj posao ne treba pomoć kvalifikovanog knjigovođe ili knjigovodstvene agencije. Formular izjave treba da bude poput IZJAVE O NEAKTIVNOSTI i da bude takav da ga može popuniti aktivista koji sa knjigovodstvom nema apsolutno nikakve veze i da takav dokument ima vrednost završnog računa.

Mala udruženja (NVO), naročito provincijska, ne mogu se porediti sa malim brojem beogradskih NVO koje mi zovemo NVO preduzeća. Oni imaju desetak-dvadesetak stalno zaposlenih sa visokim kvalifikacijama i u pravom smislu su preduzeća i oni zaista treba da prave završne račune poput pravih preduzeća jer su njihovi prihodi nekoliko stotina hiljada evra godišnje i oni se ne mogu svrstati u isti koš sa malim, provincijskim NVO. Zato bi zakonodavac trebao da napravi jasnu razliku između amaterskih i profesionalnih NVO. Pre nekoliko godina jedna NVO je pravila istraživanje o godišnjim prihodima NVO i izneli su podatak da je kod NVO koje su učestvovale u istraživanju prosečan prihod bio 14.000 evra - što nas je frapiralo, jer mi toliki prihod verovatno nismo imali za 13 godina postojanja i rada.

Nisu samo knjigovodstvo i izrada završnog računa problem. Stalno se priča o stvaranju nekakvog podsticajnog okruženja za OCD. Nama se čini da se radi obrnuto.

Ekološki pokret Odžaka je godinama besplatno koristio prostoriju koju je dobio od Opštine Odžaci. Onda je Vlada Republike Srbije donela uredbu po kojoj moramo da plaćamo 20% od neke procenjene tržišne vrednosti tog prostora ako bi se izdavao u zakup redovnim putem. Korišćenjem prostorije stekli su se uslovi da se strujomer vodi na Ekološki pokret Odžaka i preko računa za struju plaćamo PDV ( čime punimo budžet Respublike Srbije), zatim plaćamo troškove snabdevača ( čime pomažemo EPS), zatim plaćamo akcizu ( čime opet pomažemo državni budžet), zatim nam naplaćuju taksu za Javni medijski servis (čime pomažemo Radio-televiziju Vojvodine) - tako da zbog ovih nameta, pri potrošnji nekoliko kiolovata mesečno, plaćamo račune od nekoliko stotina dinara mesečno ( obično 700-800 dinara).Nekada su banke naplaćivale proviziju samo za izvršene isplate. Danas naplaćuju izmišljeno redovno održavanje računa . Za ovu svrhu naša banka nam svakog meseca naplaćuje 250 dinara bez obzira da li isplate ima ili nema, tako da samo po ovoj osnovi imamo godišnje finansijsku obavezu od 3.000,00 dinara. Pored redovnog računa u poslovnoj banci, NVO su u obavezi da otvaraju račun i u Upravi za trezor - što je dodatna obaveza i dodatni trošak.

Posebna priča je APR. Oni naplaćuju sve. Svaka promena se naplaćuje, pri čemu kontakt podatke koje im udruženja dostavljaju ( brojeve telefona, e-mail adresu) uglavnom skrivaju ( neće da objave na svom sajtu), već za te skrivene podatke, ako ih tražite, traže novac. Na taj način praktično onemogućavaju da se NVO povezuju, umrežavaju, zajednički deluju. Brisanje organizacija iz Registra udruženja se takođe naplaćuje , tako da se iz finansijskih razloga mnoge organizacije ne odjavljuju- pa u Registru opstaju fiktivne organizacije i organizacije čiji su zastupnici pokojni nekoliko godina. APR-u je mnogo bitnija naplata nego tačnost podataka. APR informacije od javnog značaja, po iskustvu Ekološkog pokrteta Odžaka, uglavnom izbegava da daje - usmeravajući tražioca na plaćanje informacija.

Iz svega napred navedenog proizilazi da se država nešto i ne trudi da NVO oslobađanjem od plaćanja PDV-a, akciza, troškove snabdevača, takse za Javni medijski servis, plaćanja APR-u, održavanje računa u banci NENOVČANO pomaže ( podstiče) nevladin sektor. Državi kao da je stalo, a verotno i jeste, da civilni sektor bude što slabiji. Pod pritiskom EU deklarativno pomaže civilni sektor, a u praksi je sasvim drugačije. Država nevladine organizacije tretira kao da one stiču dohodak i tretira ih kao profitabilne firme.

Pri raspisivanju konkursa obično se traži sopstveno učešće od 20%. Ako su NVO neprofitne organizacije i uglavnom se projektno finasiraju , postavlja se pitanje odakle NVO novac za 20% učešća? To negde mora da se zaradi da bi se usmerilo na učešće od 20 %. Obično se u konkursima naglašava da se konkursnim novcem ne mogu finansirati materijalni troškovi. Samo konkurisanje je već materijalni trošak ( papir, toner, skeniranje, kopiranje, koverte, marke, ...). Retke su opštine, poput Bačke Topole, Sente i Bača, koje vode računa o opstanku svojih NVO raspisivanjem i konkursa za pokrivanje materijalnih troškova. Paralelno se raspisuju i konkursi za projektno finansiranje.

Pri konkurisanju se traži bezbroj papira. Mnogi na konkursu ne prođu i postavlja se pitanje zašto se uopšte šalje kompletna konkursna dokumentacija? Zašto se ne pošalje samo projekat? Kada se procene vrednosti projekata i istakne rang lista najboljih projekata i projekata koji će se finansirati, NVO koje su na konkursu dobile novac mogu pri potpisivanju ugovora da donesu potrebnu konkursnu dokumentaciju. Ministarstvo zaštite životne sredine dobije i po 400 prijava, a finansira 50-tak projekata. Zašto bi 350 organizacija moralo da dostavalja dokumentaciju ako nisu dobili pare? Šta dobijaju konkurisanjem? Samo gubljenje vremena i nepotrebne troškove.

Pri podnošenju prekršajnih prijava, ako NVO uđe u postupke podnošenja žalbi na donete sudske odluke - NVO moraju da plaćaju sudske takse. Gospoda državni službenici koji bi te postupke trebali da pokreću po službenoj dužnosti izbegavaju to da rade. Za neispunjavanje obaveza ide im radni staž, dobijaju platu. Ako se u to umeša nevladin sektor ispada da treba da plaća državi zato što radi ono što ne rade plaćeni državni službenici.
Ostvarivanje prava i interesa kroz sudske postupke nemoguće je jer NVO nemaju novac neophodan za plaćanje pravnih zastupnika, sudskih taksi i ostalih troškova. Postupanje po krivičnim prijavama i prijavama za privredni prestup koje podnose NVO u potpunosti zavisi od javnog tužilaštva spremnog da na svaki način izbegne gonjenje počinilaca krivičnih i drugih kažnjivih dela.

O svemu ovome, a i o mnogim drugim stvarima, Kancelarija Vlade Republike Srbije za saradnju sa OCD i Građanske inicijative - koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD bi mogli da razmisle i da kod odgovarajućih ministarstava pokrenu inicijativu za promenu propisa koji bi zaista stvorili podsticajno okruženje za OCD, stimulisali OCD na veće angažovanje i da OCD zaista steknu uslove za veći uticaj na uspostavljanje pravne države i poštovanje donetih zakona, a ne da zakoni budu samo mrtvo slovo na papiru.

Ekološki pokret Odžaka

PRILOG 1:

Poštovani gospodine Mirkoviću,

Obraćamo Vam se povodom dopisa koji ste uputili Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, dana 28. juna 2017. godine. U vezi sa tim, obaveštavamo Vas o sledećem:

Kada je u pitanju problem koji ste izneli, a koji se tiče finansijskog izveštaja i kazne koja je izrečena kao posledica nedostavljanja istog nadležnom organu, obaveštavamo Vas da na internet stranici Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija) postoji informacija koja se odnosi na obavezu organizacija civilnog društva koje nisu imale poslovnih događaja, niti u poslovnim knjigama imaju podatke o imovini i obavezama, da podnesu Agenciji za privredne registre Izjavu o neaktivnosti zaključno sa 28. februarom tekuće godine za prethodnu godinu, u skladu sa članom 33. stav 5. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RSˮ broj 62/13). Imajući u vidu navedeno, jasno je da se u ovom slučaju ne radi o finansijskom izveštaju, već o Izjavi o neaktivnosti čija je forma krajnje jednostavna i svakako ne može biti reči o komplikovanoj proceduri. Još jednom napominjemo da je navedeno obaveštenje istaknuto na internet stranici kancelarije 20. februara 2017. godine, odnosno pre isteka roka za podnošenje navedene izjave.

Što se tiče samih finansijskih izveštaja, odnosno izrade istih, rok za njihovo dostavljanje nadležnom organu je najkasnije do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu, u skladu sa članom 33. stav 1. Zakona o računovodstvu. Dakle, finansijski izveštaji se dostavljaju sa rokom znatno dužim od onog koji je predviđen za dostavljanje Izjave o neaktivnosti.

Napominjemo takođe da su informacije o rokovima za dostavljanje izjava o neaktivnosti, odnosno finansijskih izveštaja bile blagovremeno dostupne na internet stranicama Kancelarije i Agencije za privredne registre sa kontaktima osoba kojima su se zainteresovane strane mogle obratiti u vezi sa svim pitanjima i nedoumicama.

U vezi sa Vašim zahtevom da se izradi jednostavniji formular, kao i da se iz kaznenih odredaba ovog zakona izuzmu ovlašćena lica NVO sa prihodima manjim od 500 odnosno 1000 evra godišnje, smatramo da takav predlog nije osnovan iz razloga što propuštanje propisanih rokova usled nepažnje pojedinih obveznika ne može biti valjan osnov za pokretanje procedure za promenu zakonske regulative i podzakonskih akata iz određene oblasti.

Na kraju, obaveštavamo Vas da je Kancelarija spremna da odgovori Vašem zahtevu i podnese inicijativu nadležnim organima za izmenu propisa koji su prema Vašem mišljenju neodgovarajući, ukoliko se problem koji ste naveli bude pojavljivao i u radu drugih organizacija civilnog društva i predstavljao očiglednu prepreku za njihov rad i ostvarivanje njihove funkcije u društvu.

Kancelarija još jednom najiskrenije podržava angažovanje Vaše organizacije i Vas u sferi ekološke zaštite i učešća u podizanju svesti o značaju organizacija civilnog društva u Republici Srbiji i nadamo se da ćete nam se obraćati i u budućnosti sa konstruktivnim predlozima u cilju poboljšanja saradnje i stvaranja boljeg ambijenta za delovanje organizacija civilnog društva u Republici Srbiji.

Srdačan pozdrav,
Dejan Vuletić,
Savetnik za praćenje i unapređenje pravnog okvira za razvoj civilnog društva
Odsek za planiranje i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva


PRILOG 2 :

Pošovane kolege,
Najpre da Vam se zahvalim što ste nam skrenuli pažnju na ovu situaciju.

Tim povodom smo pripemili obaveštenje za OCD u cilju podsećanja na obavezu podnošenja fiansijskih izveštaja. Ove obaveze nisu izuzet čak ni udruženja koja tokom prethodne godine nisu imala promet po računu, već je samo ispunjavaju na drugačiji nači. Naime, takva udruženja u obavezi su da podnesu Izjavu o neaktivnosti. Ukoliko postupe u skladu sa ovim instrukcijama, izbećiće neprijatnu i finansijski zahtevnu situaciju u kojoj se našao Vaš kolega.
Obaveštenje Vam prosleđujem u nastavku mejla, sa molbom da ga prosledite OCD iz baze koju redovno ažurirate.

Srdačno,
Dejana Stevkovski
Građanske inicijative
Koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD

Obaveštavamo udruženja da je rok za podnosenje završnih finansijskih izveštaja petak 30. jun. Završni finansijski izveštaji se podnose elektronskim putem Agenciji za privredne registe, a potpisuje ih zakonski zastupnik udruženja elektronskim sertifikatom.

Detaljnije informacije možete videti na http://bit.ly/1aOTwu9

Ukoliko udruženje nije imalo poslovnih aktivnosti, može podneti Izjavu o neaktivnosti, koja oslobađa obaveze podnošenja završnog finansijskog izveštaja. Izjava o neaktivnosti se, takođe podnosi elektronski APRu, a potpisuje je elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Detaljne informacije na http://bit.ly/2spmf4E

Dejana Stevkovski
Koordinatorka projekata za kreiranje podsticajnog okruženja za OCD

Pošovane kolege,
Najpre da Vam se zahvalim što ste nam skrenuli pažnju na ovu situaciju.

Tim povodm smo pripemili obaveštenje za OCD u cilju podsećanja na obavezu podnošenja fiansijskih izveštaja. Ove obaveze nisu izuzet čak ni usruženja koja tokom pretkodne godine nisu imala promet po računu, već je samo ispunjavaju na drugačiji način. Naime, takva udruženja u obavezi su da podnesu izajvu o neaktivnosti. Ukoliko postupe u skaldu sa ovim instrukcijama, izbećićete neprijatnu i finansijski zahtevnu situaciju u kojoj se našao Vaš kolega.

Obaveštenje Vam prosleđujem u nastavku mejla, sa molbom da ga prosledite OCD iz baze koju redovno ažurirate.

Srdačno,

Obavestavamo udruzenja da je rok za podnosenje zavrsnih finansijskih izvestaja petak 30. jun. Zavrsni finansijski izvestaji se podnose elektronskim putem Agenciji za privredne registe, a potpisuje ih zakonski zastupnik udruzenja elektronskim sertifikatom.

Detaljnije informacije možete videti na http://bit.ly/1aOTwu9

Ukoliko udruzenje nije imalo poslovnih aktivnosti, moze podneti izjavu o neaktivnosti, koja oslobadja obaveze podnosenja zavrsnog finansijskog izvestaja. Izjava o neaktivnosti se, takodje podnosi elektronski APRu, a potpisuje je elektronskim potpisom zakonski zastupnik. Detaljne informacije na http://bit.ly/2spmf4E

 

 

 

Strana 7 od 42

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška