Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa ( DSV), kao glavni nosilac aktivnosti, Ekološki pokret Odžaka (EPO), kao aktivan pratilac, i Centar za vladavinu prava iz Beograda, koji se priključio kao stručni savetodavac, nakon tri godine izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica, steknu isti status kao fizička lica i da im se prizna aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Na Drugoj sednici svih sudija Prekršjanog apelacionog suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je sledeće pravno shvatanje:

„Udruženje građana i, uopšte, pravno lice kao tražilac informacija uvek su ovlašćeni da ponesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.“

U prethodnom periodu, EU „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološki pokret Odžaka zalagali su se za rešavanje ovog pitanja u okviru ostvarivanja prava iz III stuba Arhuske konvencije ( pravo na pravnu zaštitu), ali je ovo pitanje značajno za sva registrovana udruženja građana (oko 33.000) i za sredstva informisanja. Ekološkom udruženju „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološkom pokretu Odžaka je odbačeno desetine zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podnetih protiv odgovornih u organima javne vlasti sa obrazloženjem da je zahtev podnet od strane neovlašćenog podnosioca. Najviše rešenja o odbačaju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka doneo je Prekršajni sud u Beogradu, čije je odluke, po pravilu, potvrđivao Prekršajni apelacioni sud.

I sam Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, zastupao je stav da ekološka udruženja mogu biti oštećena isključivo nedobijanjem ekoloških informacija.
Kako je usvojeno pravno shvatanje objavljeno na sajtu Prekršajnog apelacionog suda (http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravni-stavovi-po-oblastima-obrazovanje-lat.html), dostupno je prekršajnim sudijama širom Srbije, tako da će svi moći da saznaju da pravo na pristup informacijama od javnog značaja nije imovinsko već lično pravo i da pravna lica imaju lična prava.

Osumnjičeni za kršenje ZSPIJ su za svoju odbranu koristili „pravni stav“ sudije Slavice Brkić koji je objavljen u „Paragrafu“ - da pravna lica nemaju lična prava.

Oštećena pravna lica, ukoliko se za to ukaže potreba, treba da se pozovu na pravno shvatanje koje je Prekršajni apelacioni sud usvojio 01.07.2019. godine.

Beograd, 01.07.2019. godine

Pitanje:

Da li je udruženje građana i, upošte, pravno lice kao tražilac informacija uvek ovlašćeno da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ili je potrebno da se dostavljanjem dokaza da mu je neko imovinsko pravo povređeno ili ugroženo legitimiše kao oštećeni u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima?

Pravno shvatanje:

Udruženje građana i, upošte, pravno lice kao tražilac informacija uvek su ovlašćeni da podnesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.

O b r a z l o ž e nj e

Odredbama člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima propisano je da je oštećeni, u smislu ovog zakona, lice čije je kakvo lično ili imovinsko pravo povređeno ili ugroženo prekršajem. Polazeći od činjenice da se Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja uređuje način ostvarivanja prava koje je zajemčeno članom 51. stav 2. Ustava, prema kojem svako ima pravo na pristup podacima koja su u posedu državnih organa, to povreda Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja predstavlja povredu ustavom zajemčenog ljudskog prava. Odredbama člana 5. stav 1. i stav 2. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja propisano je da svako ima pravo da mu bude saopšteno da li organ vlasti poseduje određenu informaciju od javnog značaja, odnosno da li mu je ona inače dostupna i da svako ima pravo da mu se informacija od javnog značaja učini dostupnom pri čemu je odredbama člana 2. istog zakona propisano da je informacija od javnog značaja ona koja se odnosi na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Iz navedenog proizlazi da tražioci informacije nisu samo fizička lica, koja nesporno imaju lična prava, već i drugi oblici udruživanja građana ili pravnih lica koji su osnovani u skladu sa Ustavom i zakonima a deluju u cilju pribavljanja informacija koje se odnose na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna. Kako je Vrhovni kasacioni sud na sednici Građanskog odeljenja održanoj dana 06.12.2016. godine već zauzeo pravni stav da je uskraćivanjem adekvatnog odgovora tražiocu informacije učinjena povreda ličnog prava, a da je tražilac informacija oštećeni i uvek ovlašćen da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, bez uslovljavanja prethodnim dokazivanjem povrede kakvog ličnog ili imovinskog prava, to u skladu sa tim pravno lice ili udruženje građana kao tražilac informacije automatski po samom Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja stiče ovlašćenje da podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po članu 180. stav 1. Zakona o prekršajima kao oštećeni.

U prilog ovakvom zaključku idu i stavovi izraženi u presudama Evropskog suda za ljudska prava u kojima je utvrđena povreda člana 10. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, pri čemu treba imati u vidu da je članom 34. Konvencije, propisano da taj sud može primati predstavke od svakog lica, nevladine organizacije ili grupe lica koji tvrde da su žrtve povrede prava ustanovljenih Konvencijom ili protokolima uz nju, učinjene od strane neke države ugovornice, odnosno da aktivnu legitimaciju u postupku pred Sudom ima lice, grupa lica ili nevladina organizacija koja tvrdi da je žrtva povrede prava zajemčenih Konvencijom čiji smo mi potpisnici. Upravo na taj način je presudom Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 48135/06 - Inicijativa mladih za ljudska prava protiv Srbije, objavljena u "Službenom glasniku RS", br. 60/2013, utvrđeno da je došlo do povrede čl. 10 Konvencije, sa obrazloženjem da "sloboda dobijanja informacija" obuhvata pravo na pristup informacijama a da je podnosilac predstavke nevladina organizacija osnovana 2003. godine sa sedištem u Beogradu, koja prati primenu tranzicionih zakona radi obezbeđenja poštovanja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava. Takođe iz obrazloženja navedene odluke proizlazi da je naša država u tom postupku isticala prigovor nedostatka aktivne legitimacije (nespojivost ratione personae) pošto tražene informacije nisu bile potrebne podnosiocu predstavke. Međutim ovakva primedba po stavu Suda je neosnovana jer je utvrđeno da kada je nevladina organizacija umešana u pitanja od javnog interesa, kao što je ovaj podnosilac predstavke, ona igra ulogu “javnog čuvara” slične važnosti kao što je štampa, usled čega aktivnosti podnosioca predstavke stoga zahtevaju sličnu zaštitu prema Konvenciji kao ona koja se pruža štampi. Isti stav zauzet je i u presudi Társaság a Szabadságjogokért protiv Mađarske, broj predstavke 37374/05, od 14. aprila 2009. godine, gde je takođe utvrđena povreda čl. 10 Konvencije, a podnosilac predstavke je Mađarski savez za građanske slobode odnosno mađarsko udruženje građana.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Napred navedeno možete proveritina linku:

http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravni-stavovi-po-oblastima-obrazovanje.html

 

U subotu 29. juna, u Tornjošu kod Sente je održana još jedna radionica u okviru „Banatske platforme“, uz učešće više od 20 predstavnika udruženja članica mreže.

Učesnicima radionice se, kao domaćin, prvo obratio Jožef Bakoš, predsednik Udruženja poljoprivrednika iz Tornjoša, u čijim prostorijama je sastanak i održan. Zatim je Budimir Babić iz Ekološkog udruženja „Avalon“ iz Vršca govorio na temu „Socijalno-ekološki okvir društvenog delovanja“. Glavna poruka ovog zanimljivog izlaganja je da su uzroci zašto donosioci odluka zanemaruju životnu sredinu, zašto se zajednice neprimereno prema njoj odnose, a zakoni nedovoljno sprovode pre svega sociološko-vrednosni, a ne pravni, administrativni, ekonomski ili politički.

Nebojša Lazarević iz Centra za evropske politike govorio je o važnosti dobre javne uprave i državne administracije za uspeh procesa evropskih integracija, i o SIGMA principima, kao kriterijumima za praćenje reforme javne uprave. Potom je Duško Lopandić iz Ministarstva spoljnih poslova govorio o budućnosti Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije i trenutnom staju u pregovorima Srbije i EU u poglavljima 11 i 12. Na kraju su učesnici diskutovali na sve ove teme.

Ovde možete pogledati AGENDU SASTANKA, a takođe i prezentacije BUDIMIRA BABIĆA, NEBOJŠE LAZAREVIĆA I DUŠKA LOPANDIĆA.

Po završetku radnog dela, učesnici radionice posetili su gazdinstvo Jožefa i Etelke Bakoš, koje se bavi gajenjem cveća. Bračni par Bakoš je od 1994. do 1998. godine proizvodio rezano cveće, a nakon toga isključivo saksijsko. Na površini od 660 kvadratnih metara staklenika godišnje proizvedu do 30.000 saksija različitih vrsta jednogodišnjeg i višegodišnjeg cveća, uglavnom za poznate kupce – cvećare, preduzeća i mesne zajednice za javne površine, a deo se prodaje na pijaci. Od 2016. godine prostor se zagreva toplotnom pumpom po sistemu voda-voda, tako da je proizvodnja energetski efikasna.
I ovoga puta su članovi Udruženja poljoprivrednika iz Tornjoša su bili izuzetni i vredni domaćini. Inače je Tornjoš selo u opštini Senta, na pola puta između Sente i Bačke Topole, udaljeno oko 170 kilometara od Beograda, i oko 35 kilometara od Subotice. U selu živi oko 1500 stanovnika, najviše mađarske nacionalnosti.

Korisni linkovi:
o Principi javne uprave (CEP seminar)
o Brošura o SIGMA principima

 

 Pozivajući se na deo teksta Rodoljuba Šabića „Uslovi za izbor novog poverenika nezakoniti“, koji je objavljen na sajtu N1( http://rs.n1info.com/Vesti/a492093/Sabic-o-izboru-novog-poverenika.html ): „Tako kratak rok, u kome se još traži i da se obezbedi niz formalnih dokaza, ‘u originalu ili overenoj fotokopiji’ svodi na minimum mogućnost jedinih formalno ovlaštenih predlagača, poslaničkih grupa, da se konsultuju sa civilnim sektorom, strukom, NVO, udruženjima novinara", Ekološki pokret Odžaka predlaže za funkciju poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Stanojlu Mandić.

Stanojla Mandić je bila dugogodišnja zamenica Rodoljuba Šabića, zajedno sa Rodoljubom Šabićem je dala doprinos visokom ugledu institucije Poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, pa smatramo da je prirodno da zameni Rodoljuba Šabića.

Predlog upućujemo nevladinim organizacijama i sredstvima informisanja. Ako se slažete sa našim predlogom, uputite na imejl adresu predsednika Odbora za kulturu i informisanje Mirka Krlića Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. poruku sledeće sadržine:

Slažemo se predlogom Ekološkog pokreta Odžaka da kandidat za funkciju poverenika za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti bude Stanojla Mandić.
Predlog šaljemo na adrese oko 2.000 ( dve hiljade) NVO sa naše mailing liste i oko 300 adresa sredstava informisanja širom Srbije.

Članovi Mesne podružnice Bogojevo Ekološkog pokreta Odžaka nastavljaju i učestvuju u humanitarno–ekološkoj akciji sakupljanja plastičnih čepova radi pomoći deci sa invaliditetom - kako bi im se omogučilo lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Čepove sakupljaju razne ustanove i stanovništvo Bogojeva, a razvrstavanje se obavlja u Osnovnoj školi „Jožef Atila“ u Bogojevu, gde najmanji članovi Mesne podružnice sa radošću i puno volje obavljaju humanitarni rad.

 

Aleksandar Jovanović Šuca bio je dugogodišnji, redovan i vrlo pouzdan član Ekološkog pokreta Odžaka. U znak sećanja, u celosti prenosimo tekst Radoslava Medića o Aleksandru Jovanoviću.

Ljubitelji šaha neće više imati priliku da za stolom vide Aleksandra Jovanovića Šucu, kako koncentrisano povlači „drvene vojnike“ za šahosvskom tablom. Preselio se ovaj šahovski strasnik u večnost gde ga odavno već čekaju njegovi prijatelji i rivali : Slavko Ćuk, Vojislav Kurtović, Steva Pastulović, Momir Marković, Dobrosav Marković, Branko Delić , Slobodan Pantović... U pitanju je izuzetna sportska ličnost koja se više od šest decenija bavila ovom umnom igrom i ostavila dubok trag.

Radi se o omiljenom čoveku, velike radoznalosti za sve pojave oko sebe, tako da se Jovanović često nalazio na onim mestima , gde ga niste očekivali. I , kad bi progovorio na takvim skupovima koji nisu imali dodirnih tačaka sa njegovom omiljenom igrom , mogli ste već posle prvih rečenica, prepoznati u njemu radoznali duh čoveka koji hoće sve da zna baš precizno.

Rođen je u selu Ljuborađi u opštini Babušnica. Sa roditeljima, sestrom i dva brata , porodica Jovanović se doseljava u Odžake 1946. godine, u jednom od brojnih „Vlakova bez voznog reda“. Ovde završava osnovnu a potom srednju Ekonomsku školu u Somboru. Kao dobar đak upisuje Ekonomski fakultet u Beogradu 1961. godine. Dok je studirao igrap je za ŠK Partizan gde je upoznao našeg čuvenog šahovskog velemajstora dr Petra Trifunovića. Organizovao je i prvu veliku simultanku u Odžacima na kojoj je bio njegov omiljeni igrač i čovek dr Trifunović.

Šah je bio u njegovim venama i ta njegova odanost i ljubav prema ovoj igri trajala je skoro do poslednjeg dana njegovog sadržajnog života. Prvi njegovi šahovski koraci dogodili su se davne 1956. godine. Bio je Šuca učesnik prvog omladinskog prvenstva ŠK Mladost , osvojivši prvo mesto ispred već spomenutog Slavka Ćuka. Bilo je to nagoveštaj da će ovaj talentovani šahista napraviti značajnu sportsku karijeru u ovom sportu. Jovanović je potom zaigrao i na seniorskom prvenstvu Mladosti koje je osvajao tri puta zaredom.
Posle boravka u Beogradu ponovo se vraća u Odžake i vraća u ŠK Mladost. Bio je u zenitu svojih igračkih moći jer je za redom osvojio još sedam titula prvaka kluba.
Potom su ga životni i sportski izazovi odveli 1970. u Zapadnu Nemačku u kojoj ostaje do 1983.godine. I tamo nije mogao bez šaha pa je nastupao klubove Esenstele i Velbert 1923 iz Esena.

Bio mi je to moj najlepši period u životu . Lepo sam se snašao u novoj sredini koja me je u potpunosti prihvatila. Igrao sam tih dana puno šah koji mi je ispunjavao život. Što bi se reklo disao sam punim plućima - govorio je kasnije Jovanović.

Povratkom u Odžake nastavio je sa velikom strašću igrati šah. Stekao je krajem 80-ih godina prošlog veka i titulu majstorskog kandidata. Pune dve decenije bio je istaknuti član Mladosti, da bi potom prešao u konkurentski ŠK „Miloš Rakić“ iz Ratkova. I tu je bio standardni član ekipe s kojom je ostvario niz zapaženih uspeha.
Sada kad se preselio u carstvo nebesko, možemo mirne duše reći da će Aleksandar Jovanović Šuca, biti upamćen kao jedan od najboljih igrača šaha u našoj opštini, jer mu je karijera trajala više od šest decenija. Obilovala je mnogim uspesima kako u pojedinačnoj tako i ekipnoj konkurenciji.

U znak trajnog sećanja za doprinos razvoju šaha u Odžacima, bilo bi lepo da mu se njegovi šahovski naslednici oduže time što bi ustanovili Memorijal „Aleksandar Jovanović- Šuca“, koji bi vremenom prerastao u tradiciju. Zaslužio je to ovaj redak šahovski strasnik kakvih je bilo malo u istoriji odžačkog sporta. Takva odluka sadašnje generacije Mladosti naišla bi na nepodeljenu podršku sportske javnosti !
22.4.2019. god. Radoslav Medić

 

Organizacija „Trash Hero“ iz Ruskog Krstura, koja se zalaže za očuvanje životne okoline čišćenjem javnih površina, organizovao je 30. i 31. marta ekološku akciju čišćenja u Bogojevo.

„Akcija je bila uspešna. Prvi dan je sakupljeno 839 kg smeća uz pomoć 14-oro dece i 30-oro odraslih volontera, a drugi dan 929 kg smeća uz pomoć 12-oro dece i 14oro odraslih heroja. Ukupno je sakupljeno 1768 kg smeća.

Očišćen je glavni put prema granici u Bogojevu, vikend naselje Bogojevo i jedan deo divlje deponije na Štrandu u Bogojevu. Deca iz ekološkog pokreta Odžaci sa učiteljicom Vencel Piroškom su bili fantastični,pravi heroji! – piše na sajtu Trash Hero.

Povodom Svetskog dana šuma 21.marta Ekološka sekcija "SUNCOKRET" Mesne podružnice Bogojevo, Ekološkog pokreta Odžaka, je u saradnji sa razredom 2.b, 4.b i 4.a Osnovne škole "Jožef Atila" iz Bogojeva održala radionicu.

Tema radionice je bila: Dobro drvo

Predavanja su držale nastavnice Petković Dragana i Vencel Piroška, a radionicu nastavnice Marinković Vesna i Petković Dragana, članovi Mesne podružnice Bogojevo.

Svim opštinama u Srbiji, nevladinim organizacijama i javnosti ovim obaveštenjem želimo da ukažemo na način na koji je na sajtu Opštine Odžaci predstavljen nevladin sektor. Preko 150 nevladinih organizacija predstavljeno je po mestima sedišta organizacija i po oblastima delovanja.

Smatramo da je ovo veliki iskorak i da će omogućiti zainteresovanim širom Srbije da se na brz i jednostavan način upoznaju sa nevladinim organizacijama na teritoriji odžačke opštine. Ekološki pokret Odžaka redovno prati opštinske sajtove širom Srbije i iz onoga što smo do sada videli, mislimo da je na odžačkom opštinskom sajtu jedna od najboljih, a ko ne i najbolja prezentacija opštinskog nevladinog sektora. Ako bi se na svim opštinskim sajtovima izradile ovakve prezentacije nevladinih organizacija - to bi olakšalo i unapredilo saradnju kako unutar nevladinog sektora tako i saradnju državnih organa, ustanova i institucija sa nevladinim sektorom.

Opština Odžaci načinila je još jedan veliki korak u saradnji sa nevladinim sektorom. Na poslednjoj sednici Skupštine opštine Odžaci usvojen je Statut opštine Odžaci, gde je članovima 47-53 regulisano osnivanje posebnih radnih tela Skupštine opštine Odžaci, a članovima 48 i 49 regulisano je osnivanje Komisije za saradnju sa udruženjima. Na ovaj način institucionalno je regulisana saradnja sa udruženjima. Iako je ovo samo prvi korak, smatramo da će se u narednom periodu izabrati članovi Komisije, da će se normativno regulisati njen rad i da će rezultati tih aktivnosti biti uređen odnos lokalne samouprave i nevladinog sektora.

Način objavljivanja podataka o NVO možete videti na: https://www.odzaci.rs/Institucije/Udruženja građana – po mestima ili Udruženja građana – po oblastima
Statut opštine Odžaci možete videti na:
https://www.odzaci.rs/Dokumenta/ Statut opštine Odžaci

Ekološki pokret Odžaka preporučuje svim opštinama u Srbiji da razmisle o načinu saradnje sa nevladinim sektorom na način kako je to učinjeno u opštini Odžaci. Isto tako, preporučujemo nevladinim organizacijama da u svojim opštinama pokrenu inicijativu za regulisanje saradnje lokalne samouprave sa opštinskim NVO po modelu odžačke opštine.

Ekološki pokret Odžaka obaveštava učesnike likovnog konkursa „Naša ekološka lepota“ i javnost da će otvaranje izložbe radova i dodela nagrada biti u ponedeljak, 4.3.2019. godine u 17 časova u holu OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima.

Pozivamo građane odžačke opštine da prisustvuju otvaranju, pozdrave nagrađene i pogledaju izložene radove.

Ekološki pokret Odžaka još jednom čestita nagrađenima, zahvaljuje mentorima učenika na angažovanju i pozivamo predškolce, osnovnoškolce i srednjoškolce da počnu pripreme za istovetni likovni konkurs u sledećoj školskoj godini sa temom „Cveće“.

Nagrade učesnicima obezbeđene su zahvaljujući opštinskim budžetskim sredstvima, koja su dodeljena Ekološkom pokretu Odžaka na Javnom konkursu za sufinansiranje nevladinih organizacija.

Strana 3 od 57

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška