Saopštenje o usvojenom pravnom shvatanju prekršajnog apelacionog suda

Ekološko udruženje „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa ( DSV), kao glavni nosilac aktivnosti, Ekološki pokret Odžaka (EPO), kao aktivan pratilac, i Centar za vladavinu prava iz Beograda, koji se priključio kao stručni savetodavac, nakon tri godine izborili su se da udruženja građana, kao pravna lica, steknu isti status kao fizička lica i da im se prizna aktivna legitimacija za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u slučajevima kada im je povređeno pravo na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Na Drugoj sednici svih sudija Prekršjanog apelacionog suda, održanoj 01.07.2019. godine, usvojeno je sledeće pravno shvatanje:

„Udruženje građana i, uopšte, pravno lice kao tražilac informacija uvek su ovlašćeni da ponesu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i nisu uslovljeni dokazivanjem svojstva oštećenog u smislu odredbe člana 126. stav 1. Zakona o prekršajima.“

U prethodnom periodu, EU „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološki pokret Odžaka zalagali su se za rešavanje ovog pitanja u okviru ostvarivanja prava iz III stuba Arhuske konvencije ( pravo na pravnu zaštitu), ali je ovo pitanje značajno za sva registrovana udruženja građana (oko 33.000) i za sredstva informisanja. Ekološkom udruženju „Da sačuvamo Vojvodinu“ i Ekološkom pokretu Odžaka je odbačeno desetine zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka podnetih protiv odgovornih u organima javne vlasti sa obrazloženjem da je zahtev podnet od strane neovlašćenog podnosioca. Najviše rešenja o odbačaju zahteva za pokretanje prekršajnog postupka doneo je Prekršajni sud u Beogradu, čije je odluke, po pravilu, potvrđivao Prekršajni apelacioni sud.

I sam Milan Marinović, predsednik Prekršajnog suda u Beogradu, zastupao je stav da ekološka udruženja mogu biti oštećena isključivo nedobijanjem ekoloških informacija.
Kako je usvojeno pravno shvatanje objavljeno na sajtu Prekršajnog apelacionog suda (http://pkap.sud.rs/prekrsajni-apelacioni-sud-pravni-stavovi-po-oblastima-obrazovanje-lat.html), dostupno je prekršajnim sudijama širom Srbije, tako da će svi moći da saznaju da pravo na pristup informacijama od javnog značaja nije imovinsko već lično pravo i da pravna lica imaju lična prava.

Osumnjičeni za kršenje ZSPIJ su za svoju odbranu koristili „pravni stav“ sudije Slavice Brkić koji je objavljen u „Paragrafu“ - da pravna lica nemaju lična prava.

Oštećena pravna lica, ukoliko se za to ukaže potreba, treba da se pozovu na pravno shvatanje koje je Prekršajni apelacioni sud usvojio 01.07.2019. godine.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška