Zahtev za skidanje tačke dnevnog reda 15. Sednice skupštine opštine Odžaci

Ekološki pokret Odžaka zahteva da se tačka dnevnog reda 15. sednice SO Odžaci «Predlog Programa zaštite životne sredine opštine Odžaci za 2011. godinu» skine sa dnevnog reda.

 

OBRAZLOŽENJE:

Program zaštite životne sredine optšine Odžaci svodi se na trošenje novca iz Fonda za zaštitu životne sredine. Odmah po osnivanju ovog Fonda zahtevali smo od ondašnjeg Privremenog organa da izmeni član 4. Odluke o osnivanju Fonda za zaštitu životne sredine, jer su sva prava upravljanja data Odelenju za urbanizam, stambeno-komunalne, imovinsko-pravne poslove i zaštitu životne sredine, a da se  građani i udruženja građana ni za šta ne pitaju – što je u suprotnosti sa članom 7. Zakona o zaštiti životne sredine i naročito sa Arhuskom konvencijom, dokumentu Ujedinjenih nacija koji je naša zemlja ratifikovala i samim tim obavezala se da će ga poštovati. Sa ovim je gospodin Pejčić upoznat i obećao je,još kao član Privremenog organa,  da će  inicirati izmenu pomenutog 4. člana  i udruženja građana koja se bave zaštitom životne sredine «implementirati» u Odluku. To svoje obećanje je očigledno zaboravio, jer kao predsednik SO Odžaci ima mogućnost da ovu Odluku promeni.

Opštinskom veću i SO Odžaci  podneli smo zahtev da se novac koji je JKP «Usluga» naplatila od građana na ime prodaje kanti za smeće vrati u Fond za zaštitu životne sredine. Odgovor nismo dobili, iako je zahtev podnet  4.1.2011. godine.

Nedavno smo Opštinskom veću opštine Odžaci i Skupštini opštine Odžaci uputili predlog za donošenje pravnih akata za primenu Arhuske konvencije, koji je izradio Arhus centar Kragujevac. Uz akt 20/2011 dostavili smo na četrdesetak strana  materijal Arhus centra Kragujevac iz koga se apsolutno vidi šta i kako treba da uradi lokalna samouprava u smislu priznavanja prava građanima i udruženjima građana koja se bave zaštitom životne sredine.

Umesto da se naši zahtevi razmotre onako kako nalaže Etički kodeks ponašanja funkcinera lokalne samuprave, Vi očigledno sve naše zahteve ignorišete i terate po svome i onako kako odgovara pojedincima u ovoj opštini. Program zaštite životne sredine opštine Odžaci za 2011. godinu je samo prepisan Program iz 2010.godine.

Gospodine Pejčiću,

Mi zaista cenimo Vaše angažovanje za boljitak opštine Odžaci, ali smatramo da malo zapostavljate svoju ulogu na zakonodavnom planu – što Vam je posao, i preuzimate poslove izvršne vlasti, kao što je posao čišćenje deponije u Deronjama. To je posao izvršne vlasti. Uvođenje «SISTEMA 48», po nama, takođe je posao izvršne vlasti.

Dok obavljate posao izvršne vlasti, mi ispadamo  žrtve  Vašeg angažovanja na tim poslovima. Zbog toga ćemo biti prinuđeni da se obratimo pokrajinskom ombudsmanu i tražiti zaštitu prava koje nam daje Zakon o zaštiti životne sredine i Arhuska konvencija. Na ta prava smo Vas više puta upozorili,  ali je očigledno da nekome u opštini Odžaci  ne odgovara da ekolozi «umešaju» prste u upravljanju Fondom za zaštitu životne sredine i da se formira Savet za zaštitu životne sredine.

Opštinari stalno  prigovaraju Ekološkom pokretu Odžaka da EPO naređuje lokalnoj samoupravi šta treba da radi. Opština Odžaci  treba samo da poštuje Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave i da nam omogući prava koja opravdano tražimo na osnovu pozitivnih  zakonskih  propisa.

Doneli ste izmenu Poslovnika Skupštine opštine Odžaci, gde je predviđeno osnivanje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i ostalim organizacijama. Od tada je prošlo tri meseca i ništa. Koliko  treba vremena da se formira  ova Komisija ? Da je formirana, verovatno do ovoga ne bi došlo.

Krajem 2007. godine ondašnja SO Odžaci, na čijem je čelu bio Veroljub Marković, je iz inata Srpskoj radikalnoj  stranci i Ekološkom pokretuOdžaka donela odluku o formiranju Fonda za zaštitu životne sredine sa svojstvom pravnog lica, odnosno kao javno preduzeće, čime je  budžetu opštine Odžaci naneta direktna finansijska šteta od nekoliko stotina hiljada dinara, a možda i više ( ako je ondašnja direktorica Fonda tužila Opštinu Odžaci) .

Gospodine Pejčiću,
Na osnovu napred iznetih  činjenica  zahtevamo da tačku «Predlog Programa zaštite životne sredine opštine Odžaci za 2011. godinu »skinete sa dnevnog reda 15. sednice SO Odžaci, da posle toga donesete pravna akta za primenu Arhuske konvencije, formirate Savet za zaštitu životne sredine i tek onda pristupite izradi novog Predloga Programa zaštite životne sredine opštine opštine Odžaci za 2011. godinu, jer bi tada Program verovatno izgledao mnogo drugačije i ne bi se bavio višegodišnjim ispitivanjem buke kod Gimnazije «J.J.Zmaj» i sličnim aktivnostima koje su mehanizam za prebacivanje novca iz Fonda za zaštitu životne sredine u blagajnu JKP «Usluge», a preko JKP «Usluge» bog zna kome.

Ujedno zahtevamo da uputite zvaničan poziv Ekološkom pokretu Odžaka da prisustvuje sednici i omogućite da učestvujemo u radu Skupštine ako ostane ova tačka dnevnog reda.

Istovremeno sa podnošenjem ovog zahteva, podnećemo i zahteve načelniku Opštinske uprave opštine Odžaci da vidimo kako je realizovan Program za 2010 i gde su otišle pare i  tražiti detaljno objašnjenje da li je direktorica prvobitno osnovag Fonda za zaštitu životne sredine tužila Opštinu Odžaci i kakva je sudbina te tužbe. Ako Opština Odžaci izgubi spor (ili je izgubila), mislimo da bi štetu neko trebalo da plati iz svog džepa zbog neodgovornog ponašanja, a ne da je plaćaju poreski obveznici.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška