Može i bez konkursne dokumentacije

Na najnovijem konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine Ekološki pokret Odžaka dobio je finansijska sredstva za svoj projekat praktično ne poslavši ni jedan  dokument koji se tražio tekstom konkursa. Jedino što je poslato je kopija kartona deponovanih potpisa. Za sve ostala dokumenta  Ekološki pokret Odžaka (EPO)  je napisao izjavu (prilog ovom tekstu) u kojoj se pozvao na dopis Komisije za saradnju sa civilnim društvom ( prilog ovom tekstu)  i uputio pomenuti Sekretarijat  , ako mu trebaju dokumenta koja se traže konkursom, na državne organe koji poseduju traženu konkursnu dokumentaciju. Kopiju deponovanih potpisa je EPO slao zato što se taj dokument ne nalazi kod državnih organa.

Koja su konkursna dokumenta tražena?

„ Prilikom konkurisanja podneti i rešenje o upisu udruženja u Registar APR, overeni primerak Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma), fotokopiju PIB obrasca, fotokopiju kartona deponovanih potpisa i fotokopiju lične karte lica odgovornog za zastupanje udruženja (podnosioca prijave).“ Posebno je naglašeno:  Projekti koji ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Šta znači dobijanje novca bez konkursne dokumentacije ?

Postoje dva odgovora.

Prvi, da je konkursna dokumentacija stvarno nepotrebna.

 

 Drugi, da je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine uvažio tumačenje  Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  u vezi prava iz člana 5a, 

stava 3 Zakona o agenciji za privredne registre - što je za svaku pohvalu.

Da razmotrimo oba odgovora.

Ekološki pokret Odžaka je, zajedno sa 104 nevladine organizacije,  svojim aktom   26 -2012 tražio da se ukine sva nepotrebna  konkursna dokumentacija. Sastavni deo zahteva bio je zahtev Udruženja TERRA’S iz Subotice da se  preispita i ukine   član 6. „Uredbe o sredstvima za podsticanje programa ili nedostajućih dela  sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“  . Predlog je upućen na 13 ( trinaest) adresa državnih organa i nevladinih organizacija – među ostalima i  Vladi Republike Srbije, Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine,  ondašnjem Ministarstvu  životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja , Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine.  Odgovor je stigao samo iz Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom,  sa tumačenjem  i ohrabrivanjem nevladinih organizacija da se umesto slanja konkursne dokumentacije, što podrazumeva trošenje vremena i, što je za nevladine organizacije mnogo značajnije, trošenje novca - koga i ovako nemaju, pozovu na član 5a,stav 3 Zakona o agenciji za privredne registre i  na taj način za   konkursnu dokumentaciju „prebace loptu“ na raspisivača konkursa  . To  u praksi znači da umesto nevladinih organizacija dokumentaciju treba da prikupljaju raspisivači konkursa. 

Da li će (državnim) raspisivačima konkursa to odgovarati? 

 Verovatno neće. Ove godine  na konkursu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine , za oblast  zaštite životne sredine, konkurisalo je 195 organizacija sa 196 projekata. Najmanje 195 ljudi je moralo da troši vreme za kopiranje i overavanje dokumentacije, a uz to i da plaćaju overu, odnosno da „tanje“ svoju blagajnu – za koju verujemo da je prazna. Većina organizacija i konkuriše da bi dobila sredstva sa kojima može da preživi. Da su sve organizacije postupile kao Ekološki pokret Odžaka ( teoretski je moglo da konkuriše preko 700 organizacija – koliko ih  trenutno ima  u „Bazi podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“, koju je uradio Ekološki pokret Odžaka)  i poslale samo projekat i da su se sve pozvali da pomenuti dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom , postavljamo pitanje da li bi u tom slučaju Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za svih 195 nevladinih organizacija prikupljao dokumentaciju?  Odgovor je: SIGURNO NE BI. Eventualno bi proverio samo podatke za one nevladine organizacije  kojima je odobrio sredstva. Ako Sekretarijat ne bi prikupljao konkursnu dokumentaciju, postavljamo pitanja zašto na to teraju nevladine organizacije i da li je ta dokumentacija uopšte potrebna  ? 

Šta je rešenje problema konkursne dokumentacije ?

Rešenje je ono što su u pomenutom zahtevu predložile nevladine organizacije: da se na raspisani konkurs šalje SAMO PROJEKAT, a da obavezu ODNOŠENJA ORIGINALNIH DOKUMENATA NA UVID  RASPISIVAČU KONKURSA  imaju samo organizacije koje dobiju sredstva. Raspisivač konkursa  bi napravio  rang lista  dobitnika sredstava  i onih koji su rezerva, pa ako neko od dobitnika, donošenjem originala,  ne dokaže da ispunjava uslove konkursa, ispao bi iz konkurencije i umesto njega sredstva bi dobijale nevladine organizacije sa rezervne liste. Na taj način niko ne bi morao ništa da kopira ( što je ekološki) niti da gubi vreme  ( što je racionalno) i da  troši novac ( što je ekonomično). Traženje  kopije stranice statuta kojom se dokazuje da je NVO registrovana za oblast za koju se raspisuje konkurs može se tražiti samo od organizacija koje APR-u u prijavnom obrascu za registraciju nisu prijavile  oblast  ostvarivanja ciljeva  za koju se raspisuje konkurs, a u statutu je imaju.

Iz postupka Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam graditeljstvo i zaštitu životne sredine proizilazi logičan zaključak da je tražena konkursna  dokumentacija apsolutno nepotrebna. 

Time što je Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  uvažio tumačenje Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom  za posledicu će imati ili da državni organi  u budućem periodu više ne  traže nepotrebnu konkursnu dokumentaciju ili  bi  nevladine organizacije  trebale OBAVEZNO DA KONKURIŠU BEZ DOKUMENTACIJE i da se pozovu na  izuzetak koji je u dosadašnjoj praksi konkurisanja učinio Ekološki pokret Odžaka i izuzetak u odlučivanju koji je   napravio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine. Slanje projekta bez dokumentacije  bi  bio pritisak nevladinih organizacija na državne organe da pri raspisivanju konkursa  ne izmišljaju  nepotrebnu konkursnu dokumentaciju. 

Ekološki pokret Odžaka smatra da je postupak  Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine za svaku pohvalu jer olakšava i unapređuje saradnju javne vlasti i civilnog sektora. O ovom pozitivnom primeru Ekološki pokret Odžaka  obavestiće nevladine organizacije sa kojima sarađuje i sredstva informisanja   širom Srbije i zamoliće ih da o ovom  pozitivnom primeru što bolje upoznaju javnost.

Takođe, Ekološki pokret Odžaka poziva sve nevladine organizacije  u Srbiji da u narednom periodu  pri slanju projekata NE ŠALJU  konkursnu dokumentaciju (da ovo važi  bar za  overene kopije dokumenata koje su dostavljene APR-u ili dokumenta dobijena od APR-a: kopije rešenja,  statuta i ličnih karata zastupnika) već da se pozovu na pomenuti  dopis Kancelarije  za saradnju sa civilnim društvom i na taj način  IZUZETAK  pri konkurisanju  ( kao što je uradio Ekološki pokret  Odžaka)  pretvore u  PRAVILO ( da  se konkuriše bez nepotrebne konkursne  dokumentacije).

Treba se izboriti da  i za ostala dokumenta koja se nalaze kod drugih državnih organa 

 ( kao potvrda o PIB-u )  važi isto pravilo

Ekološki pokret Odžaka se zahvaljuje Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, jer bez njihovog dopisa i tumačenja ne bi bilo ovoga što smo opisali u ovom komentaru. Takođe se zahvaljuje ekološkim organizacijama koje su poslale e-mail  poruku podrške na naš akt  13-2013.  Nije nam poznato  ( nemamo informaciju) da li je  pri konkurisanju neka od 195 organizacija postupila   kao Ekološki pokret Odžaka.  

Shodno svojoj dosadašnjoj praksi  da uz svaku kritiku ili komentar daje  i konkretan predlog, Ekološki pokret Odžaka predlaže da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine kod  vlada Republike Srbije i  Autonomne Pokrajine Vojvodine inicira rešavanje zahteva koji je  prošle godine ponelo 105 nevladinih  organizacija .

 

PRILOZI:

-Predlog EPO-a vojvođanskim ekološkim NVO ( akt 13 -2013)

-Izjava ;

- Deo teksta-odgovora  Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom (vidi sa kao kurziv u aktu  13-2013).

 

DOSTAVLJENO:

-Nevladinim organizacijama;

-Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine;

-Sredstvima informisanja.

 

                                                                                                     Ekološki pokret Odžaka

 

###########################################################################################                                                                                    

                                                                                       

PRILOG 1:

 

BROJ    13 / 2013

DANA  16.3. 2013.   

                                                                                                   EKOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA

                                            

PREDMET:  PREDLOG EKOLOŠKIM ORGANIZACIJAMA                  

 

            Ekološkim organizacijama i organizacijama koje se bave  zaštitom životne sredine u AP Vojvodini  šaljemo tekst konkursa za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta AP Vojvodine u 2013. godini za realizaciju projektnih aktivnosti  udruženja građana u 2013. godini čije je sedište na teritoriji AP Vojvodine , koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, kao i odgovarajuću prijavu. 

Na kraju prijavnog lista nabrojana  je potrebna konkursna dokumentacija koju treba priložiti uz projekat. Vidi se da se  državni organi i dalje ponašaju birokratski i ovo je način da im se na to   ukaže.

 O čemu se radi ? 

Pre svega, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  je trebao da bude korektan i  umesto da tekst konkursa objavi samo u „Dnevniku“  mogao je da ekološke NVO , za koje se znaju e-mail adrese,  obavesti o raspisanom konkursu, a da ostale obavesti preko odeljenja za zaštitu životne sredine pri opštinskim upravama opština u AP Vojvodini. Podaci o e-mail adresama postoje u „Bazi podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“ u izdanju Ekološkog pokreta Odžaka. Upravo je objavljeno IV izdanje i  Sekretarijat je trebao samo da ih prepiše. Umesto njih ovaj posao obaveštavanja   obavlja Ekološki pokret Odžaka. Svrha izrade „Baze podataka“ je upravo taj da omogući direktnu komunikaciju zainteresovanih strana. U ovom slučaju to su Sekretarijat i NVO koje se bave zaštitom životne sredine 

Ekološki pokret Odžaka je prošle godine , uz podršku još 104 organizacija, podneo predlog da se  ukine sva nepotrebna konkursna dokumentacija. Predlog je poslat na trinaest adresa, između ostalog i na adresu Sekretarijata koji sada raspisuje konkurs, i dobili smo  odgovor samo od Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije,  gde se, između ostalog,  jasno kaže :

„Takođe, ovim putem želimo da ukažemo na član 5a ,stav 3. Zakona o agenciji za  privredne registre, u kome se navodi da: ‘Državnim organima i organizacijama, organima autonomnih pokrajina i  jedinicama lokalne samouprave, Agencija će ustupiti podatke i dokumenta bez naknade, na pismeni  i obrazloženi zahtev, u slučajevima kada su im ti podaci potrebni za obavljanje poslova iz njihove nadležnosti. Ova odredba u praksi znači  da državni organi koji raspisuju konkurs za dodelu sredstava mogu da se obrate Agenciji za privredne registre  radi dostave predmetne dokumentacije bez naknade. Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom  ukazuje državnim organima na postojanje ove mogućnosti , ali treba imati  u vidu da se radi o procesu podizanja nivoa svesti zaposlenih  u organima državne uprave, kao i promeni dosadašnjeg sistema rada, za šta je svakako  potreban određeni vremenski period. U tom smislu  ohrabrujemo i organizacije civilnog društva da se prilikom  podnošenja konkursne  dokumentacije pozivaju na navedenu odredbu Zakona o agenciji za privredne registre “ 

 

Kako Pokrajinski sekretarijat za urbanizam , graditeljstvo i zaštitu životne sredine u proteklom periodu nije našao za shodno da razmotri predlog 105 organizacija i uzimajući u obzir dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom, Ekološki pokret Odžaka predlaže svim NVO koje konkurišu  da budu „OHRABRENE“ i  pošalju SAMO PRIJAVU SA DETALJNIM OPISOM PROJEKTA, a da se umesto slanja tražene konkursne dokumentacije pozovu na dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom i da naglase da svi podaci postoje kod ostalih državnih  organa i neka ih Pokrajinski sekretarijat konsultuje kako bi utvrdio postojanje relevantne dokumentacije. Na ovaj način ćemo svi zajedno ukazati  da zaposleni u Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine  treba da  „podignu nivo svesti“ i da  treba da „promene dosadašnji sistem rada“ , tako što će traženu dokumentaciju  bez naknade dobiti  od Agencije za privredne registre i ostalih državnih organa umesto što teraju ekološke NVO na nepotrebno trošenje vremena i novca  za kopiranje i overavanje dokumentacije. Vidimo da se  tražena dokumentacija može pribaviti BESPLATNO  na način koji propisuje citirana odredba Zakona o agenciji za privredne registre.

 

OBRAZLOŽENJE:

Postojanje Rešenja o registraciji udruženja  kod APR-a može se utvrditi unošenjem matičnog broja u online formu za pretragu pravnih lica i preduzetnika na sajtu Agencije za privredne registre. Proverom na istoj online formi može se utvrditi da li se neka NVO bavi ekologijom i zaštitom životne sredine, tako da nije potrebna ni kopija statuta NVO. Sekretarijat može da traži kopiju statuta samo od onih organizacija koje APR-u nisu prijavile kao oblast ostvarivanja ciljeva   zaštitu životne sredine.  PIB broj  možete dobiti samo ako ste uredno dostavili Rešenje o upisu u Registar udruženja  APR-a  i postojanje ovog dokumenta može se proveriti na online formi :  http://www.infogo.biz/pretraga-racuna-privrednih-subjekata.html .

Pri registrovanju NVO kod APR-a obavezno se podnosi fotokopija lične karte ili ličnih karata ovlašćenih lica, a koja su to lica može se proveriti kod APR-a, tako da je i dostavljanje  kopija ličnih karata ovlašćenih lica  takođe  nepotrebno. Uostalom, ugovor ne mora da potpisuje zastupnik NVO.To  može da potpiše i lice koje, na propisani način, ovlasti zakonski  zastupnik NVO. Tom licu će zastupnik dati i pečat  za overavanje potpisanog ugovora.  Karton deponovanog ili deponovanih potpisa apsolutno nema nikakvog značaja za kvalitet projekta, tako da se traženje originala ili kopije ovog, kao i ostalih dokumenata, može tražiti samo pri potpisivanju ugovora.

 Iz svega napred navedenog predlažemo da NVO koje konkurišu navedu da se pozivaju na dopis Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, da navedu da  Sekretarijat  MOŽE da izvrši proveru postojanja  traženih dokumenata kod drugih nadležnih državnih organa na osnovu član 5a, stav 3. Zakona o agenciji za privredne registre, te da na osnovu toga NEMA POTREBE da zahteva od ekoloških NVO da  nepotrebno gube vreme  za kopiranje i overavanje  konkursne dokumentacije , a uz to i da tera  NVO  da troše novac koji i ovako nemaju.  

Ovakav vid  „dostavljanja“ ( odnosno nedostavljanja) konkursne dokumentacije biće vid pritiska i snažna poruka  Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine da razmotri predlog Ekološkog pokreta Odžaka i 104 organizacije da se ukine nepotrebna konkursna dokumentacija i na taj način ukine nepotrebno konkursno  birokratsko maltretiranje ekoloških NVO. Mislimo da će za ovakav način „dostavljanja „ konkursne dokumentacije značajan rezultat biti da se u budućem periodu značajno smanji ili u potpunosti ukine nepotrebna konkursna dokumentacija  i   da se obavežu  ( primoraju – nateraju) državni organi da promene način svog rada (da, na primer,  naprave valjanu mailing  listu ekoloških NVO i odeljenja za zaštitu životne sredine po opštinama i da preko takve liste direktno  šalju obaveštenja o raspisanim konkursima).

Uz to , Sekretarijat bi trebao da razmotri predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se za zaštitu životne sredine raspisuju dva paralelna konkursa: za  poluprofesionalne i/ili profesionalne NVO ( koje imaju zaposlene direktore, menadžere, ...) i volonterske ekološke NVO  (gde sav posao obavljaju isključivo volonteri). O čemu se tačno radi može se videti na sajtu Ekološkog pokreta Odžaka  www.epodzaci.org , u delu sajta KOMENTARI/ Komentari EPO u tekstu „Kako finansirati ekološke NVO?“

Takođe, ekološkim NVO preporučujemo da na istoj strani sajta  , pod rednim brojem 16 ,  pročitaju tekst „Konkursno birokratsko maltretiranje ( ekoloških) NVO“  .

 

PRILOZI:  - Kopija dopisa Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije ;

                      - Konkurs Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam,graditeljstvo i zaštitu životne 

                        sredine :

                      - Prijava 

DOSTAVLJENO: 

- Ekološkim organizacijama ;

 -Pokrajinskom sekretarijatu za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine;

 -Sredstvima informisanja. 

                                                                   Za Ekološki pokret Odžaka 

Ivica Ćirić, predsednik

 

 

 

PRILOG 2:

DANA  27.3. 2013.                                                                                                                                                  

IZJAVA POKRAJINSKOM SEKRETARIJATU ZA URBANIZAM, 

GRADITELJSTVO I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

Od tražene konkursne dokumentacije dostavljamo samo kopiju kartona deponovanih potpisa.

Za ostalu traženu dokumentaciju pozivamo se na dopis Kancelarije Vlade Republike Srbije za odnose sa civilnim društvom i na član 5a ,stav 3. Zakona o agenciji za privredne registre, tako da Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine može da proveri postojanje Rešenja o registaciji Ekološkog pokreta Odžaka u Registru udruženja, postojanje Statuta EPO-a, fotokopije ličnih karata zastupnika EPO-a  u Agenciji za privredne registre, dok postojanje PIB-a može da se  proveri u Poreskoj upravi pri Ministarstvu finansija.

                    Matični broj se može proveriti kod Republičkog zavoda za statistiku.

Prilog: Kopija dopisa Kancelarije Vlade Republike Srbije za saradnju sacivilnim društvom.

                                                                   Za Ekološki pokret Odžaka 

Ivica Ćirić, predsednik 

 

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška