Mišljenje Ekološkog pokreta Odžaka o Prvim otvorenim vratima Zelene poslaničke grupe

1. Na osnovu onoga što smo čuli na Prvim otvorenim vratima i na osnovu  izveštaja na sajtu Zelene poslaničke grupe, mislimo da su prisutne OCD  iznosile  uglavnom problematiku kojom se bave i da su pokušale da prisutnim poslanicima predstave to kao glavni ekološki problem ili oblast koju treba rešavati. Mislimo da je ovo pogrešan pristup .

2. Mislimo da  pravilan pristup podrazumeva najpre rešavanje  opštih problema  ( onih problema koji su zajednički za sve OCD)  i tek onda  ići ka pojedinačnim, odnosno onim koji su navedeni u tački 1.

Pre svega,  mislimo da treba najpre obezbediti INSTITUCIONALNE MEHANIZME ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ ARHUSKE KONVENCIJE.

Dajemo nekoliko primera.

A) Predsednik „Biogena“ je na sastanku izneo da se obratio Ministarstvu za zaštitu  životne sredine pre više od dve godine i nije dobio odgovop.

B) Ekološki pokret Odžaka je pre više od dve godine predložio SO Odžaci da prihvati dva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije. Nismo do danas dobili odgovor.

 

V) Ekološki pokret Odžaka i 104 NVO dali  su predlog, između ostalog,  Vladi Republike Srbije, Vladi Autonomne Pokrajine Vojvodine, Ministarstvu zaštite životne sredine, Pokrajinskom sekretarijatu za zaštitu životne sredine  za ukidanje nepotrebne konkursne dokumentacije. Ni od koga nije dobijen odgovor.

Isti je slučaj kada striktno tražite informacije o stanju životne sredine.

Za sva tri slučaja postavljamo pitanja: 

Kome se treba obratiti da bi se dobio odgovor od  imenovanih ?

Da li za imenovane postoji kazna  za ovakvo ponašanje?

Predlažemo da Zelena poslanička grupa predloži institucionalne  mehanizme da se ovakve situacije više ne dešavaju.

 

3. Mislimo da na sajtu Zelene poslaničke grupe sve OCD treba da  iznesu šta su konkretno spremile i predložile na Otvorenim vratima. Stičemo utisak da je većina došla da razgovara, tako da nema pisanih tragova šta je ko  konkretno predložio. Prisustvovanje bez davanja konkretnih predloga je bespredmetno. Ekološki pokret Odžaka je za Otvorena vrata  spremio 24 CD-a sa  raznim predlozima koje je dao u proteklih nekoliko godina za poboljšanje položaja ekoloških NVO. 

CD-ovi su snimljeni za 24 poslanika Zelene poslaničke grupe. Sadržaj tog CD-a šaljemo svim OCD kao atačment . Za Prva otvorena vrata  Zelene poslaničke grupe  Ekološki pokret Odžaka je svojim  zvaničnim aktom   ( 26/2013) dao sledeće predloge:

 

Ekološki pokret Odžaka predlaže Zelenoj poslaničkoj  grupi da  sugeriše Odboru za zaštitu životne sredine  da pokrene inicijativu za  donošenje propisa   kojim bi se OBAVEZALE  lokalne samouprave  da donesu  odluku(e)  kojom bi se  utvrdili   institucionalni mehanizmi za ostvarivanje prava ekoloških NVO koja  proističu iz   Arhuske konvencije.

Ekološki pokret Odžaka smatra  da su predlozi Arhus centra Kragujevac  zadva modela pravnih akata za praktičnu primenu Arhuske konvencije primereni zaostvarivanje ovih prava.

Takođe, predlažemo da se propiše da su odluke lokalne samuprave iz oblasti  zaštite životne sredine NIŠTAVNE ako se donose  bez učešća ekoloških     nevladinih organizacija Predlažemo da posle donošenja propisa u Narodnoj skupštini Republike Srbije rok za lokalne samouprave za donošenje odgovarajuće odluke bude najviše šest  meseci.

Predlog iz stava 3 može se proširiti na pokrajinski i republički nivo.

 

4.Mislimo da za Druga otvorena vrata Zelena poslanička grupa treba da iznese šta je konkretno uradila ili predložila da se uradi na osnovu datih predloga na Prvim otvorenim vratima. Ovo bi trebalo da bude prva tačka dnevnog reda Drugih otvorenih vrata.

5.Ako se do sledećeg sastanka ne vide rezultati , možemo da zaključimo da se Otvorena vrata organizuju samo zbog promocije Zelene poslaničke grupe, a da  ekološke organizacije služe samo kao ikebana. Ovo govorimo na osnovu prethodnog negativnog iskustva sa ministarstvom koje je vodio dr Oliver Dulić. Preko 100 ekoloških NVO je potpisalo Memorandum  o saradnji. Među potpisnicima je, naravno,  bio i Ekološki pokret Odžaka. Potpisivanje je izvršeno na inicijativu pomenutog ministarstva. Od potpisivanja tog Memoranduma o saradnji mi nismo imali apsolutne nikakve koristi i dan-danas nam nije jasno koja je bila svrha potpisivanja. Verovatno su potpisani memorandumi trebali ministarstvu da međunarodnim faktorima pokažu da oni sarađuju sa NVO. Bojimo se da se ovde ne radi o istom. 

Bez jačanja ekoloških NVO kroz uspostavljanje INSTITUCIONALNIH MEHANIZAMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA IZ ARHUSKE KONVENCIJE od zaštite životne sredine  biće malo toga ostvaeno. Bez mehanizama kojima bi ekološke NVO  mogle da vrše pritisak na političare  i delovale kao korektivni faktor  - neće biti boljitka.

Stičemo utisak da sami političari niti znaju, niti hoće, niti imaju volju da nešto značajnije urade u ovoj oblasti.

6. Na Otvorenim vratima bilo  nam je preporučeno da iskoristimo sredstva informisanja i  plasiramo svoje ideje, zahteve, predloge i na taj način izvršimo pritisak na vlast da poveća pažnju za probleme zaštite životne sredine. Čudi da Zelena poslanička grupa nije mogla da obezbedi da Otvorenim vratima   prisustvuje  predstavnik bilo kog medija.  Otvorenim vratima je  samoinicijativnog prisustvovao samo  Milisava Pajevića, novinara i izdavača elektronskog biltena Eko-NEC (  https://twitter.com/ekoneckg  ) .

7. Molimo OCD da na sajtu Zelene poslaničke grupe iznesu komentare na naše mišljenje.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška