Konkursno birokratsko maltretiranje (ekoloških) NVO

Pri raspisivanju konkursa za zaštitu životne sredine za ekološke nevladine organizacije od strane Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, Fonda za zaštitu životne sredine i drugih  zahteva se podnošenja  savim nepotrebne domumentacije kojom se praktično vrši birokratsko  maltretiranje i  finansijsko iscrpljivanje i onako  jadnih ekoloških nevladinih organizacija. Primedba se odnosi i na ostale NVO. Da bi to pokazali i dali svoj komentar,  dajemo primer potrebne dokumentacije koje je na poslednjem konkursu tražilo Ministarstvo zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja i kopiju dela teksta istog Ministarstva u komentaru «Kratak komentar pristiglih prijava» i tri uslova iz konkursa Fonda za zaštitu životne sredine.

Ministarstvo:

Potrebna dokumentacija 
1. Popunjen obrazac Prijave za sufinansiranje projekta
2. Detaljan opis Projekta
3. Overena fotokopija Rešenja o upisu organizacije u Registar
4. Fotokopija osnivačkog akta (statuta)
5. Profesionalna biografija koordinatora projekta i ključnih lica uključenih u rad na projektu 

"Kratak komentar pristiglih prijava"

• Na Konkurs je pristiglo ukupno 376 prijava
• Veliki broj podnosilaca prijava nije dostavio svu potrebnu dokumentaciju u traženoj formi i na način predviđen Konkursom (npr. Detaljan opis projekta, nije dostavljen kao poseban dokument, kako je to traženo, već su podaci o predloženom projektu izneti u okviru Obrasca Prijave za sufinansiranje projekta, ili nije dostavljena overena fotokopija Rešenja o upisu organizacije u registar, već samo fotokopija ili fotokopija overena pečatom nevladine organizacije, a ne overena od strane nadležnog organa (opština, sud).
• Mnoge NVO su potraživale ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta, a ne deo sredstava, kako je to bilo predviđeno Konkursom
• Ministarstvo je izabralo da sufinansira 52 projekata

Fond za zaštitu životne sredine  za dokumentaciju je  tražio:

1. Detaljan opis projekta
2. Overenu fotokopiju Rešenja o upisu organizacije u Registar
3. Fotokopiju osnivačkog akta (statuta)

U čemu se sastoji "birokratsko  maltretiranje ekoloških NVO"?

Da pođemo od traženja OVERENE FOTOKOPIJE REŠENJA O UPISU U REGISTAR. Za konkurisanje ne bi trebalo tražiti  ni fotokopiju  Rešenja a kamoli OVERENU fotokopiju.Potrebno je samo dostaviti matični broj. Zašto? Iz izveštaja o izabranim projektima vidi se da je od 376 podnetih prijava izabrano 52 projekta i Ministarstvo je jednostavnim unošenjem matičnih brojeva tih organizacija u on line formular  APR-a  mogla da proveri da li te  organizacije imaju Rešenje, jer se Rešenje o upisu u Registar dobija samo  ako u on line  formularu  APR-a piše da je NVO organizacija AKTIVNA.   Ostalih 324 organizacija je NEPOTREBNO PLAĆALO  FOTOKOPIRANJE  i naročito OVERU REŠENJA, gubilo vreme za fotokopiranje,  većina lica ovlašćena za zastupanje odsustvovalo  je sa posla,.... Konkursom se može tražiti samo dostavljanje  projekta, a po objavljivanju  rezultata  od  NVO organizacija  eventualno tražiti da, kada dođu na potpisivanje ili vraćaju potpisan i ovren projekat (vidi dalje), ponesu ili dostave  određeni dokument.

Gospodo iz Ministarstva, Fonda,...

Mi novac ne nalazimo na ulici, pa da nam je svejedno gde ga trošimo. Pošaljemo po deset-petnaest projekata i eventualno dobijemo novac za jedan. Ko nama da nadoknadi  nepotrebne troškove za 10-15  projekata za koje nismo dobili novac, a napravili smo troškove  za kopiranje projekta, kopiranje Rešenja o upisu u Registar, overu ovog ili onog dokumenta, kopiranje  statuta, kopiranje ostalih dokaza o prethodnim aktivnostima, poštanske troškove, ... ? Vama iz državnih institucija to nije ništa.  Mi obično vadimo novac iz svog džepa da bi se «dočepali»  novca za neki projekat.

Sledeće «birokratsko maltretiranje» je traženje kopije statuta.

Kako se dobija Rešenje o upisu u Registar udruženja?

Tako što se Agenciji za privredne registre pošalju  dva primerka statuta. Jedan primerak  ostaje Agenciji, a drugi, overen, vraća se  NVO sa Rešenjem o upisu u Registar udruženja. Kada dobijete Rešenje automatski se podrazumeva da imate statut. Ako se radi o NVO koje su registrovane kao ekološke, traženje statuta je samo nepotrebno maltretiranje ekoloških NVO. Statut Ministarstvo, Fond  i ostali raspisivači konkursa mogu  tražiti samo za  NVO organizacije koje se nisu registrovale za ekologiju i zaštitu životne sredine (omladinske organizacije, udruženja žena, udruženja Roma, udruženja za razvoj lokalne zajednice,..) da bi se uverili da li  im je jedna od oblast delovanja i ekologija i zaštita životne sredine. Za ekološke NVO ekologija i zaštita životne sredine je uglavnom  JEDINA oblast delovanja.

Dalje «birokratsko maltretiranje» ekoloških NVO je traženje DETALJNOG OPISA PROJEKTA, kao posebnog dokumenta. U prijavnom formularu postoji KRATAK OPIS PROJEKTA, a onda se traži kao poseban dokument «DETALJAN OPIS PROJEKTA». To je čisto maltretiranje. Zar se opis projekta ne može uneti u prijavni on line  formular, a da li će biti KRATAK ili DETALJAN- to treba ostaviti  na volju podnosiocu projekta? Treba da piše samo: OPIS PROJEKTA. Podnosilac može da oceni da li je za  projekat  dovoljan kraći ili duži opis.

U nekim konkursima se traži potvrda o otvorenom računu u banci. Da bi se otvorio račun potrebno je banci podneti nekoliko dokumenata i tek onda se račun otvara.Znači, ili račun imate ili ga nemate. Da li će neko u projekat navesti broj računa u banci ako ga nema ili da navede tuđi broj računa? Neće. Traženje ovakve potvrde je čisto birokratsko iživljavanje.

Ni u jednom konkursu nije rečeno da će se  troškovi izrade projekta i kompletiranje potrebne dokumentacije projekta i dolaska u Novi Sad ili Beograd   na potpisivanje ugovora priznati kao troškovi projekta. Veliki broj ovlašćenih  zastupnika NVO su zaposleni i moraju da uzmu slobodan dan da bi došli u Novi Sad ili Beograd na potpisivanje ugovora, a uz to im se  ne priznaju ni putni troškovi.Na taj način su dvostruko kažnjeni. Vi iz državnih organa  za svako putovanje imate plaćene i putne troškove i dnevnice . NVO to nemaju i to treba regulisti- - bar da dobiju putne troškove. Ovo se može izbeći na taj način što bi se  potreban  broj primeraka ugovora, potpisani od raspisivača konkursa, poslali NVO kojoj su odobrena sredstva. Posle potpisivanja i overavanja ugovora, NVO bi jedan ili više primeraka vratila raspisivaču konkursa, a jedan primerak bi zadržala za sebe. Na ovaj način bi se izbeglo da  ovlašćeni zastupnici NVO moraju da putuju u Novi Sad ili Beograd.

Posebna priča su dva oprečna zahteva da se odobrena sredstva «ne mogu koristiti za režijske  i slične troškove» i «mnoge NVO su potraživale ukupno potrebna sredstva za realizaciju projekta».  ( Ekološke)  NVO se teraju da se izdržavaju od  projekata, pa ako nije dozvoljeno u projekat ugraditi režijske i slične troškove, a ne postoji sistemski rešeno finansiranje materijalnih troškova, a nigde posebno  nije rešen način pribavljanja dela  sredstava  za sufinansiranje projekata, postavljamo pitanje gde  (ekološke ) NVO  da «zarade» novac za materijalne troškove i za sufinansiranje projekata?  Ako NVO na svoje ime imaju telefon i strujomer, samo za ove dve stavke , makar ne podigli slušalicu  ni upalili sijalicu ili kompjuter ni JEDNOM U TOKU GODINE, moraju da plate preko 10.000 dinara. Uz to je obavezan i završni račun. Zato, makar ne radili ništa , morate godišnje negde da «namaknete» oko dvadesetak hiljada dinara. Ako još mora da se plaća i zakup prostorije- situacija se drastično pogoršava.Umesto da nam  državni organi obezbede neke finansijske  olakšice (oslobađanje od PDV-a za neke proizvode,oslobađanje od pretplate za telefon, struju,...), oni  nas još teraju da trošimo pare na apsolutno nepotrebne stvari. Gospoda iz ministarstava, sekretarijata i fondova moraju da shvate da su prava udruženja uglavnom grupe entuzijasta (izuzimajući razne  mutivode) i da žele deo svog slobodnog vremena da odvoje  kao doprinos zajednici, te nije u redu da  svoj rad još i finansiraju iz sopstvenog džepa.

Traženjem overene fotokopije Rešenja o upisu u Registar udruženja, potvrde o otvorenom računu u banci, kopije statuta, pisanje posebnog Detaljnog opisa projekta, traženje dva primerka ispunjenog obrasca, i sličnih zahteva apsolutno ne utiče na ocenu kvaliteta projekta i sve to predstavlja BIROKRATSKO MALTRETIRANJE EKOLOŠKIH NVO. Treba izvršiti GILJOTINU KONKURSNIH USLOVA i Ekološki pokret Odžaka predlaže da se za konkurisanje dostavlja SAMO JEDAN PRIMERAK PROJEKTA NA PROPISANOM OBRASCU.  To bi bilo u skladu sa ekologijom, a ne da se troše velike količine papira da bi ih neke državne birokrate onda bacile u smeće.

Proveru Rešenja o upisu u registar udruženja, postojanje statuta, otvorenog  računa u banci mogu raspisivači konkursa da provere kod svojih državnih kolega u APR-u, Narodnoj banci jednostavnim klikom .


NAPOMENA: Ekološki pokret Odžaka nije učestvovao na konkursu Ministarstva zaštite životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja. Komentar je principijelne prirode.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška