Ispunjeno obećanje

U prošlom komentaru Ekološkog pokreta Odžaka naveli smo da je predstavnik Pokreta bio zvanično pozvan na  12. sednicu SO Odžaci, da je dobio reč i da je izneo predloge Ekološkog pokreta Odžaka , gde je glavni predlog bio da se Statutom opštine Odžaci  reguliše da se kao osmo stalno radno telo Skupštine opštine Odžaci formira Komisije za saradnju sa organizacijama  civilnog društva(OCD). U komentaru je naglašeno: “Smatramo da je za Ekološki pokret Odžaka i sve nevladine organizacije  u opštini Odžaci od posebnog značaja  javno obećanje predsednika Skupštine opštine Odžaci Miloša Pejčića , koje je pred televizijskim kamerama dao Ekološkom pokretu Odžaka, odbornicima i građanima opštine Odžaci,  da će se  u najskorije vreme realizovati predlog Ekološkog pokreta Odžaka da se kao stalno radno telo  Skupštine opštine Odžaci formira Komisija za saradnju sa organizacijama civilnog društva(OCD), odnosno nevladinim organizacijama (NVO). “

Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da je ostvarivanje ovog obećanja počelo. Doduše, nije izvršena promena Statuta opštine Odžaci - kako je tražio Ekološki pokret Odžaka, ali je po hitnom postupku, samo  dvadeset dana posle datog obećanja predsednika SO Odžaci Miloša Pejčića,  izvršena promena Poslovnika Skupštine opštine Odžaci.

Na 13. sednici SO Odžaci usvojene su,između ostalog, sledeće  izmene:

Član 3.
Posle Člana 140. dodaje se novo poglavlje IX-a koje glasi :

„IX-a-Saradnja Skupštine sa nevladinim i drugim organizacijama“

i dodaje novi član 140-a koji glasi:

„Član 140-a
U cilju ostvarivanja saradnje Skupštine opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama Skupština opštine će obrazovati Komisiju za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama (u daljem tekstu „Komisija“). Komisija ima 5 članova.

Zadaci Komisije su :
- preduzimanje mera i aktivnosti u cilju saradnje Skupštine opštine i drugih organa opštine sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama u realizacije ciljeva i zadataka ovih organizacija utvrđenih njihovim aktima,
- vršenje i drugih, sličnih poslova, kojima se doprinosi uspešnijem radu ovih organizacija u interesu opštine   i njenih  građana.

Članove Komisije mogu predlagati nadležni organi registrovanih nevladinih, humanitarnih i drugih organizacija i odborničke grupe.

Konačan predlog za imenovanje članova Komisije Skupštini upućuje Komisija za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose.“

Ekološki pokret Odžaka smatra da je  promena Poslovnika SO Odžaci po hitnom postupku samo prvi korak ka sveobuhvatnom stvaranju pravnog okvira za saradnju SO Odžaci  sa organizacijama civilnog društva (OCD). Hitna izmena Poslovnika SO Odžaci će omogućiti  brzo formiranje Komisije za saradnju sa nevladinim, humanitarnim i drugim organizacijama, čime je izbegnuta duga i komplikovana promena Statuta opštine Odžaci, mada smatramo da je bilo bolje da je izvršena dopuna člana 55.  sa trećom tačkom i napred navedeni član 140a. definiše kao član 61a. Poslovnika, nego što je uvođenje posebnog poglavlja. Nadamo se da će Komisija biti brzo formirana i početi sa radom. Ekološki pokret Odžaka se nada  da će kasnija izmena Statuta opštine Odžaci detaljno urediti ovu problematiku, onako kako je predložio Ekološki pokret Odžaka  - bilo da se Komisija  formira kao stalno radno  ili posebno  radno telo  SO Odžaci. Najveće zasluge za brzu i efikasnu promenu Poslovnika SO Odžaci  ima  mladi, dvadesetosmogodišnji predsednik SO Odžaci Miloš Pejćić, na čemu mu se javno zahvaljujemo. Isto tako, da ne bi bili nepravedni prema ranijoj vlasti, moramo da  naglasimo da je odmah po formiranju Ekološkog pokreta Odžaka, 2004. godine,  ondašnji predsednik opštine Odžaci Milan Ćuk  Ekološkom pokretu Odžaka dodelio na sedmogodišnje besplatno korišćenje prostoriju za sedište Pokreta  u samom centru Odžaka, a uz to i nesebično  planirao  u budžetu i odobravao finansijska sredstva za opremanje i rad  Pokreta, što smo takođe javno obznanili. Nažalost, finansiranje je kasnije ukinuto zbog , po nama, naše  opravdane kritike nekih postupaka   te iste vlasti.

Ekološki pokret Odžaka želi ovim komentarom  da upozna nevladine organizacije širom Republike Srbije  i da saradnju lokalne samouprave sa nevladinim sektorom u odžačkoj  opštini istakne kao primer  dobre prakse  i predlaže da se NVO  pozovu na ovaj slučaj i od svojih lokalnih samouprava zatraže  prostorne  i finansijske uslove za rad, kao i stvaranje  slične pravne regulative, što će ,svakako, omogućiti osnaživanje NVO i njihovo normalno i održivo funkcionisanje.

Share this article

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška