Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka

Ekološki pokret Odžaka deluje od novembra 2004. godine u oblasti ekologije, zaštite životne sredine i razvijanja svesti pojedinaca o značaju održivog razvoja.

PREDMET: APEL

Iz sredstava informisanja saznajemo da će se od 1. do 3. juna 2018. godine u Odžacima održati manifestacija „ Dani Crvenokosa boginja“, a da će jedna od aktivnosti biti i takmičenje u kuvanju paprikaša. Kako je godinama unazad bio običaj da se kuvanje vrši na travnjaku u Knez Mihajlovoj, obraćamo se organizatoru manifestacije Turističkoj organizaciji opštine Odžaci da ne dozvoli da se ovo ružno i šteto ponašanje nastavi i ove godine. Za uređenje zelenih površina u centru grada odvajaju se znatna budžetska sredstva i smatramo da nije u redu da se zbog manifestacije od nekoliko časova nanosi trajna šteta zelenim površinama.

Ovaj apel dostavljamo i Odeljenju za inspekcijske poslove opštine Odžaci i zahtevamo da deluje preventivno i u dogovoru sa TOOO spreči uništavanje zelenog pojasa, a u slučaju nepoštovanja ovog apela podnese odgovarajuće prijave.

U Plavoj sali OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima 12.5.2018. godine održana je redovna Skupština Ekološkog pokreta Odžaka.

Skupština je imala sledeći dnevni red:

1. Predlaganje i usvajanje dnevnog reda Skupštine EPO-a;
2. Izbor Radnog predsedništva i predsednika Radnog predsedništva,
zapisničara, dva overivača zapisnika , Verifikacione komisije ;
3. Izveštaj Verifikacione komisije;
4. Podnošenje izveštaja:
a) Izveštaj o radu EPO-a između dve Skupštine
b) Izveštaj o finansijskom poslovanju u 2016.i 2017. godini
v) Izveštaj Nadzornog odbora
5. Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu
Predlog finansijskog plana za 2018.
6. Rasprava o izveštajima i predlogu aktivnosti za 2018. godinu;
7. Usvajanje:
a) Izveštaja o radu EPO-a za 2016. i 2017.godinu
b) Izveštaja o finansijskom poslovanju EPO-a u 2016. i 2017. godini
v) Izveštaja Nadzornog odbora
g) Finansijskog plana EPO-a za 2018. godinu
d) Predlog aktivnosti EPO-a za 2018/19. godinu;
8. Donošenje odluka:
- Strateškom planu EPO-a 2018-2023
- Komunikacione strategije
- Donošenje odluke da IO izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i
klimatskim promenama
- Donošenje odluke da IO izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a
2004-2018. godine
- Donošenje odluke o napuštanju sedišta EPO-a u Bačkoj 36
9. Usvajanje Deklaracije Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji!
10. Razno.

Značajan momenat u radu Ekološkog pokreta Odžaka u 2016, 2017. i u 2018. godini je učestvovanje Ekološkog pokreta Odžaka u CSOnnect projektu, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), što je omogućilo jačanje kapaciteta EPO-a i finansijsku stabilnost za vreme trajanja projekta. U Izveštaju o radu EPO-a za period od septebra 2016. do maja 2018. godine istaknuto je da EPO manje bavio lokalnim problemima i da je težište stavljeno na praktično ostvarivanje prava iz Arhuske konvencije, gde je istaknuta saradnja sa Ekološkim udruženjem „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa. Kao značajna aktivnost istaknuta je i sedmogodišnja aktivnost na izradi i redovnom ažuriranju „Baze podataka ekoloških NVO u Republici Srbiji“.

U diskusiji o podnetim izveštajima i predloženim planovima za rad u narednom periodu uglavnom se govorilo o lokalnim problemima i dati predlozi za njihovo rešavanje.
Na kraju rada Skupština je usvojila podnete izveštaje i planove i donela odluke o usvajanju dva strateška dokumenta: Strateškog plana EPO-a 2018-2023 i Komunikacione strategije, a Izvršni odbor zadužila da izradi dokument o rodnoj ravnopravnosti i klimatskim promenama i da izradi i na sajt postavi Pregled rada EPO-a 2004-2018. godine.

Skupština Ekološkog pokreta Odžaka usvojila je i Deklaraciju Mi ne želimo GMO na našoj teritoriji! autora prof. dr Miladina Ševarlića.

Kao završno predavanje u prolećnom ciklusu predavanja o Arhuskoj konvenciji za učenike osmih razreda osnovnih škola u odžačkoj opštine, u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), danas je održano predavanje u OŠ „Vuk Karadžić“ u Deronjama. Osnovna škola „Vuk Karadžić“ je šesta škola u odžačkoj opštini u kojoj je održano ovo predavanje.

Sa osnovnim pojmovima o Arhuskoj konvenciji učenike je upoznao predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Ivica Ćirić.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Ovim predavanjem završen je plan predavanja za ovu školsku godinu. Nastavak predavanja u preostalim školama odžačke opštine planiran je za septembar 2018. godine. Predavanja će se održati u osnovnim školama u Ratkovu, Laliću, Bogojevu i Bačkom Gračacu. Redosled predavanja biće utvrđen u dogovoru sa direktorima ovih škola.

Kao što je najavljeno, Ekološki pokreta Odžaka održao je predavanje o Arhuskoj konvenciji za učenike osmog razreda i u OŠ „Kosta Stamenković“ u Srpskom Miletiću. Predavanje u Srpskom Miletiću je peto predavanje u toku marta i aprila. Serija predavanja o Arhuskoj konvenciji održava se u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Predavanja je održao Marko Zalatković, diplomirani ekolog, predsednik Mesne podružnice Srpski Miletić Ekološkog pokreta Odžaka. Predavanju je prisustvovao i predsednik Ekološkog pokreta Odžaka Ivica Ćirić.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Ovim predavanjem završen je plan predavanja za april. Sledeće predavanje planirano je za početak maja u jednoj od preostalih pet škola odžačke opštine.

 

Po planu aktivnosti Ekološkog pokreta Odžaka u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), danas, 24.4.2018, godine, predavanje o Arhuskoj konvenciji održano je u OŠ „Nikola Tesla“ u Bačkom Brestovcu. Zbog odsutnosti učenika osmog razreda, predavanje je održano učenicima sedmog razreda. Dogovoreno je da se predavanje za učenike osmog razreda održi po mogućnosti do kraja aprila.

Predavanja je održao Ivica Ćirić, predsednik EPO-a . Predavanju je prisustvovao i predsednik Mesne podružnice Bački Brestovac EPO-a i potpredsednik Ekološkog pokreta Odžaka Tihomir Katić.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Sledeće predavanje planirano je za 26.4.2018. godine u OŠ „Kosta Stamenković“ u Srpskom Miletiću.

Tragajući na mreži za literaturom Bore Stankovića, dospeo sam do web adrese Vaše osnovne škole i saznao da ona nosi naziv tog slavnog i meni dragog srpskog pisca, koji je tako nadahnuto umeo da se koristi vranjanskim dijalektom. Pažljivo sam pregledavao stranicu po stranicu i zaprepastio se koliko toga je ostalo sačuvano u mom sećanju o životu i školovanju u Karavukovu. To je i povod mom javljanju.

Ja sam Stanko S. Stojilković; rođen sam u Karavukovu 25. avgusta 1950. godine od oca Stamena i majke Ane. Živeli smo u ulici Ive Lole Ribara broj 19, koja se još uvek tako zove. 1957. godine sam krenuo u prvi razred, a učionica mi je bila u zgradi Crvenog krsta u ulici Žarka Zrenjanina. Učitelj mi je bio gospodin Aca Stanković. Peti razred sam završio u tada dovršenoj zgradi na uglu Žarka Zrenjanina i Maršala Tita, tj. sada Prohora Pčinjskog. Razredni starešina mi je bio nastavnik geografije gospodin Ratko Ristić. 1962. godine moja porodica se preselila u Sombor, gde sam završio osnovnu i srednju medicinsku školu. Pamtim kako su se deca u početku smejala mom vranjanskom govoru i nikako nisu razumela kako neko ko ne ume pravilno da govori srpski je istovrermeno i najbolji đak u školi. Potom sam studirao biologiju na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu i nakon diplomiranja dobio posao asistenta na Katedri za fiziologiju. Magistrirao sam na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu, gde sam i služio vojni rok. Doktorirao sam u Novom Sadu i postao docent 1983. godine na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. 1985. godine sam otišao na posledoktorske studije u SAD, Vašington, u najveću biomedicinsku istraživačku ustanovu na svetu zvanu Nacionalni instituti za zdravlje (40.000 zaposlenih, godišnji budžet 48 milijardi dolara). Nakon tri godine rada, dobio sam unapređenje, a 1992. godine sam postao šef Laboratorije za ćelijske glasnike, prvi i još uvek jedini Srbin koji je dobio laboratoriju u toj ustanovi (https://science.nichd.nih.gov/confluence/display/scs/Personnel). 2003. godine sam izabran u Srpsku akademiju nauka i umetnosti (http://www.sanu.ac.rs/Clanstvo/Clan.aspx?arg=1305), a 2010. godine sam dobio počasni doktorat u Novom Sadu, povodom 50 godina postojanja Univerziteta.

Još uvek radim i nadam se da će me zdravlje poslužiti da mogu da dovršim istraživačku priču koju sam započeo 1974. godine. Do sada sam objavio oko 240 naučnih radova i 35 knjiga. Moji radovi su blizu 10.000 puta citirani od strane drugih naučnika koji se bave sličnom problematikom (http://scholar.google.com/citations?hl=en&user=PDVzbDUAAAAJ). Krajem decembra 2017. godine je izašao članak u Nedeljniku, u kome tvrde da sam među prvih 10 naučnika iz Srbije po citiranosti, a prvi među biolozima. Važnije od toga, po podacima moje ustanove, već 15 godina spadam u vrh (prvih 2%) naučnika u svetu, što je preduslov da se sačuva radno mesto u ovoj ustanovi.

Nisam zaboravio odakle sam ponikao. Moja istraživačka laboratorija je uvek bila otvorena za ljude iz Srbije. Do sada je 15 istraživača iz Srbije završilo svoje posledoktorske studije u mojoj laboratoriji, uz dvadesetak studenata koji su neko vreme bili moji gosti. Sarađujem sa Univerzitetima u Novom Sadu i Beogradu. Redovno posećujem Sombor, gde imam dosta prijatelja. Jedino sam izgubio vezu sa svojim rodnim Selom i ljudima koji tu žive.

U godinama starosti (ili mladosti) sam kada mi se sve česće vraćaju slike iz detinjstva i kada pokušavam da razjasnim sebi šta je to što sam poneo iz Karavukova, što mi je pomoglo da otvorim vrata koja su ostala zatvorena mnogim drugima iz mog okružja. U tim samorazmišljanjima, uvek završim sa zaključkom da svoju kreativnost dugujem Selu i Školi. U moje vreme Karavukovo sa svojom Školom je zaista bili prava sredina za odrastanje, a ratarska logika života dobra osnova za razumevanje prirode i usmerenje ka prirodnim naukama.

Nakon 40 godina odsustva, bio sam u Karavukovu tokom 2016. godine. Proveo sam dan šetajući ulicama koje sam prepoznavao, kao i veliki broj objekata. Ljudi su se okretali za mnom i ja za njima, ali za razliku od Sela, njih nisam prepoznavao. Dospeo sam do kuće u kojoj sam rođen i njen sadašnji vlasnik me je ljubazno pozvao da provedem neko vreme u dvorištu u kom sam odrastao. Video sam i Školu spolja i poželeo sam da je posetim ali bezuspešno. Silno me je rastužila činjenica da se moje Selo umanjilo i da je zapuštenije nego kada sam ja bio dete. Pobojao sam se da možda nije nestala ta magija malog mesta sa velikom Školom.

Stoga Vam se javljam sa željom da vaspostavim odnos sa Selom i sa Školom i da svojim primerom i iskustvom pomognem da se ta magija održi i da još mnogo Vaših učenika hrabro zakorače u život i u svet i ostvare sve ono o čemu su sanjali pod vedrim Karavukovskim nebom punim zvezda. Nadam se skoroj poseti Srbiji i da će biti slobodnog vremena da dođem do Sela. Pregledavajući ovaj Vaš web sajt, došao sam do zaključka da mi ne treba veza da bih zakoračio u školsko dvorište i ušao u učionicu gde sam bio đak zadivljen velikom geografskom mapom sveta na zidu kao putokazu šta treba u životu raditi.

Srdačno Vaš,
Stanko Stojilković, PhD

IZVOR: SAJT OSNOVNE ŠKOLE „BORA STANKOVIĆ“ KARAVUKOVO“
http://oskolakaravukovo.weebly.com/105610451063-104110481042106410481061-1059106310451053104810501040.html

Ekološki pokret Odžaka je nastavio ciklus predavanja o Arhuskoj konvenciji. Danas su u OŠ „Bara Stanković“ u Karavukovu održana dva predavanja za učenike osmih razreda. Predavanja je održao Dušan R. Mirković , sekretar Ekološkog pokreta Odžaka, a predavanja se realizuju u okviru druge godine realizacije CSOnnect institucionalnog granta, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.

Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.

Ekološki pokret Odžaka planira da u aprilu održi predavanja i u osnovnim školama u Bačkom Brestovcu i Srpskom Miletiću. Termini predavanja biće dogovoreni sa direktorima škola u ovim mestima.

Ekološki pokret Odžaka je nastavio ciklus predavanja o Arhuskoj konvenciji. Danas , 29.3.2018. godine, predavanja su održana za tri odeljenja osmih razreda OŠ „Miroslav Antić“ iz Odžaka. Za svako odeljenje održano je posebno predavanje. Od 57 učenika osmih razreda predavanjima je prisustvovalo 52 učenika. Predavanja je održao Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka, a realizuju se u okviru druge godine realizacije CSOnnect   programa, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu  ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka  realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike  ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret  iz Smedereva i Business and Economy Center   iz Beograda.   

          Kao i u  predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i  odžačkom Zelenom savetu.

          Ekološki pokret Odžaka planira da u aprili i početkom maja održi predavanja u još četiri škole. Izbor škola zavisiće od konkretnih dogovora sa direktorima škola u neseljenim mestima odžačke opštine.

Predavanjem u dva odeljenja OŠ „Branko Radičević“ u Odžacima 23.3.2018. godine, Ekološki pokret Odžaka započeo je ciklus predavanja učenicima osmih razreda osnovnih škola u odžačkoj opštini o Arhuskoj konvenciji u okviru druge godine realizacije CSOnnect programa, koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu ( REC ) uz finansijsku podršku Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA). Ekološki pokret Odžaka realizuje ovaj program u okviru konzorcijuma koji predvodi Centar za evropske politike ( CEP) iz Beograda. Članovi konzorcijuma su i Ekološki centar „Stanište“ iz Vršca, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center iz Beograda.
Predavač je bio Marko Zlatković, diplomirani ekolog.
Kao i u predavanjima u prethodnom ciklusu, prva polovina časa iskorišćena je za predstavljanje pripremljene prezentacije o Arhuskoj konvenciji, dok su u drugom delu časa učenici ispunjavali test znanja , evaluacioni list i obavili kratak razgovor o zaštiti životne sredine i odžačkom Zelenom savetu.
Većina prisutnih su položili test znanja.
Ekološkom pokretu Odžaka u ovoj i narednoj školskoj godini predstoje predavanja u ostalim osnovnim školama u odžačkoj opštini. Dinamika predavanja i redosled predavanja po školama biće dogovoren sa direktorima osnovnih škola u devet naseljenih mesta odžačke opštine.

Završen je još jedan tradicionalni likovni konkurs Ekološkog pokreta Odžaka namenjen učenicima osnovnih i srednjih škola, kao i predškolcima. U holu OŠ “Branko Radičević” u Odžacima juče je svečano otvorena izložba likovnih radova pristiglih na konkurs “Naša ekološka sramota”, a tom prilikom dodeljena su i priznanja nagrađenima.

Tema konkursa bila je “Zagađivači”. Za prvo mesto u svakoj od kategorija dodeljena je diploma, a za drugo i treće pohvala. Iako to nije bilo predviđeno konkursom, EPO je obezbedio i prigodne nagrade za pobednike u vidu knjiga zahvaljujući finansijskoj pomoći opštine.

Tradicionalni učesnik likovnih konkursa Ekološkog pokreta Odžaka je Biblioteka igračaka “Zlatna barka” Udruženja za pomoć MNRO opštine Odžaci. Za izuzetan trud za izradu rada na ovogodišnjem konkursu Udruženju za pomoć MNRO opštine Odžaci dodeljena je diploma.

Iako je konkurs opštinski, pristigli su i radovi učenika iz tri škole koje nisu u opštini Odžaci, a žiri je predložio da bude nagrađen veći broj radova nego što je to bilo predviđeno uslovima konkursa.

- Zadovoljni smo brojem pristiglih radova, dosta nagrada je podeljeno. Žiri je za izlaganje odabrao ove radove koji su izloženi na panoima. Izložba će biti otvorena nedelju dana, toliko smo mogli da obezbedimo hol škole, a posle toga će svako moći da uzme svoj rad ako želi. Sledeći konkurs za koji se nadamo da će biti još uspešniji biće o ekološkoj lepoti – kaže Ivica Ćirić, predsednik Ekološkog pokreta Odžaka.

I ove godine škole iz pećinaćke opštine su izrazile želju da pošalju radove. Žiri je odlučio da pohvalom nagradi pet radova učenika osnovnih škola u Kupinovu, Ašanji i Obrežu.

- Već dve godine u školi se intenzivno bavimo ekologijom, u projektu smo “Za čistije i zelenije škole u Vojvodini” i pratimo sve konkurse koji imaju veze sa ekologijom. Deca su zadovoljna što su osvojila nagradu, prošle godine smo takođe učestvovali na konkursu Ekološkog pokreta Odžaka, ali nismo bili u prilici da dođemo na izložbu. Ove godine nam je opština Pećinci izašla u susret i obezbedila nam je prevoz, tako da smo mogli da dođemo sa decom da prime nagradu – kaže učiteljica Marjana Mihajlović iz OŠ “Dušan Vukasović Diogen” u Ašanji.

Ekološki pokret Odžaka organizuje tradicionalne likovne konkurse “Naša ekološka lepota” i “Naša ekološka sramota” sa ciljem da podstakne razvoj ekološke svesti kod dece, kao i da promoviše značaj zaštite životne sredine.

EPO je najavio novi likovni konkurs za sledeću školsku godinu pod nazivom “Domaće životinje”, tako da predškolci i učenici već sada mogu da počnu sa pripremama za učešće.

Izvor: http://www.ico.rs/nasa-ekoloska-sramota-otvorena-izlozba-radova-i-dodeljena-priznanja/
Foto: Radio Odžaci

Strana 5 od 56

O nama

Ekološki pokret Odžaka osnovan je 14.9.2004. godine za naseljeno mesto Odžaci. Statutom Ekološkog pokreta Odžaka bila je predviđena mogućnost da se u naseljenim mestima opštine Odžaci osnivaju podružnice...

Pročitaj ceo tekst

Poslednje vesti

Podrška