Odštampajte ovu stranicu

Primedbe Ekološkog pokreta Odžaka na nacrt programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci za 2015.

Izvršni odbor Ekološkog pokreta Odžaka na svom  118. sastanku, koji je održan 28.1.2015. godine, razmatrao je Nacrt Programa korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci za 2015. godinu  i doneo sledeće :

1. Principijelna primedba je da je Program korišćenja sredstava trebalo razmatrati pre donošenja budžeta, doneti preporuke koje oblasti treba da budu obuhvaćene, zatim da se organizuje javna rasprava i sagledaju potrebe građana  i na kraju,  u dogovoru sa lokalnom samoupravom,  odrediti finansijska sredstva za pojedine stavke, a ne da se budžetom prvo odredi suma, a da se naknadno „štimuje“ korišćenje tih sredstava. Zbog toga je i osnovan Zeleni savet – da bi građani mogli da učestvuju u donošenju odluka. Ovakav način odlučivanja je politika svršenog čina i važi pravilo „uzmi ili ostavi“. Ekološki pokret Odžaka je odlučno protiv ovakog vođenja politike zaštite životne sredine. Građani i njihova udruženja treba  da budu u žiži odlučivanja.

 

2. Druga principijelna primedba je što nema prihodne strane , odnosno treba da se vidi koliko je prenetih sredstava iz ranijeg perioda- što su realna sredstva , a koliko su očekivani prihodi – što može  ali i ne mora da se ostvari. Takođe bi trebalo prikazati koliko je ko učestvovao u punjenju Fonda za zaštitu životne sredine ( po mestima)  . U Zapisniku sa 4. sednice Zelenog saveta stoji u tački 1. da je Ognjen Đurasinović obavestio Zeleni savet ,povodom predloga za izradu platnenih vreća, da  „tolika količina vreća po toj ceni značajno prevazilazi celokupni godišnji budžet  za zaštitu životne sredine ...“. Radilo se o sumi od 3.000.000,00 dinara po predlogu  za izradu 20.000 torbi po  cene „Para-buća“  i znatno manjoj ceni po predlogu firme iz Trstenika. Sada se odjednom pojavljuje 22.000.000,00 miliona i to izaziva opravdanu sumnju o „mutnim“ poslovima, pošto novcu iz Fonda za zaštitu životne sredine do sada  niko ne zna : ni koliko se prikupi, ni na šta se troši, ni ko ga potroši. Zato zahtevamo da sve bude dokumentovano i transparentno.

3. Uz Predlog za korišćenje trebalo je dostaviti i izvršenje sredstava iz budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine u 2014. godini – na osnovu čega bi moglo da se da ocena da li su planirani rashodi za 2015. godinu realni ili ne.

4. Nije korektno da se  o programu vrednom 22.000.000,00 dinara ostavlja članovima Zelenog saveta samo tri dana za razmatranje i proveru određenih činjenica i konsultacije sa mesnim zajednicama, udruženjima građana i pozovu građani da iznesu svoje mišljenje. Otprilike se Zeleni savet sastaje ad hoc da bi aminovao podelu milionskih sredstava na brzinu i da bi Opštinsko veće imalo pokriće za potrošnju velike količine budžetskih sredstava. Ekološki pokret Odžaka ne pristaje na takav način rada. 

Ovi  razlozi  su dovoljni da se Predlog vrati na doradu predlagaču (Opštinskom veću opštine Odžaci) i sprovede ozbiljnije razmatranje Programa.

Konkretne primedbe:

Aktivnost 1:  Suzbijanje ambrozije

Da li uslove za suzbijanje ambrozije imaju samo JKP „Usluga“ i „Brestkom“? Zašto se ne

raspiše tender i ponudi posao i privatnom sektoru? Treba podneti izveštaj o suzbijanju ambrozije u 2014 da se vidi ko je,  kako i gde  ambroziju uništavao i koliko para je utrošeno za tu namenu. Posebno treba videti kolike površine pod ambrozijom su prijavili poljočuvari. Za njihov rad se izdvajaju značajna sredstva , oni obilaze teren i jedan od njihovih zadataka , pored čuvanja polja od poljokradica, treba da bude i čuvanje od rasta ambrozije. 

Aktivnost 2: Izrada projektno-tehničke dokumentacije

    U prvobitnom materijalu za izradu projektno-tehničke dokumentacije sanacije i rekultivacije divlje deponije u Bačkom Gračacu bilo je predviđeno 1.000.000, 00 dinara , a u dobijenom materijalu 2.500.000,00.. Na osnovu čega je određeno povećanje od 1.500.000,00  dinara? Aktuelna vlast se hvali da racionalno troši budžetski novac . Zato mislimo da je bilo potrebno prikupiti ponude za izradu projektno-tehničke dokumentacije , pa tek onda planirati sredstva. Ovako se sumnja da se radi o „mutnim “ poslovima i prihvatanje ove stavke  bez konkretne ponude je neozbiljno. Ne vidi se da li se radi o divljoj deponiji ili o zvaničnom smetlištu na koje se izvozi otpad iz Bačkog Gračaca.

Što se tiče izrade projektno –tehničke dokumentacije atmosferske kanalizacije samo za  Karavukovo i Bački Brestovac  je čista diskriminacija ostalih naseljenih mesta u opštini Odžaci. Po kom kriterijumu su Karavukovo i Bački Brestovac izabrani da im se radi projektno-tehnička dokumentacija? Predsednik opštine Dušan Marijan stalno govori da će raspodela sredstava viti prema broju stanovnika? Zašto nije odlučeno da se projektno-tehnička dokumentacija radi za sva mesta? Ako neko kaže da za sve nema para , to ne može biti izgovor, jer već u sledećoj stavci je za realizaciju projekata u ova dva mesta predviđeno 4.700.000, 00 dinara. Zašto onda za ovi godinu nisu predviđeni projekti za sva mesta, pa da onda sve mesne zajednice mogu da konkurišu kod viših nivoa vlasti, stranih fondova, vlada ili kod nekog drugog donatora. . Mislimo da sve ostale mesne zajednice treba da se pobune protiv ovakvog Programa.  Ako se ne prave projekti za sva mesta, zašto se jednostavno svim mesnim zajednicama nije dodelila određena suma novca proporcionalno ili doprinosu u Fond ili prema broju stanovnika, pa neka svaka mesna zajednica repava ekološke probleme po svom prioritetu ?

Zeleni savet je u svom radu razmatrao pošumljenost u opštini Odžaci i izradu projektno-tehničke dokumentacije za pošumljavanje i projekte za vetrozaštitne pojaseve. Da li je predsednik Zelenog saveta spremio izveštaj o tome koliko projekata ime za pošumljavanje i vetrozaštitne pojaseve ?  U Programu nigde ne vidimo stavku : izrada projektno-tehničke dokumentacije pošumnjavanja po naseljenim mestima i realizacije projekata vetrozaštitnih pojaseva pored puteva i u poljima po katastarskim opštinama.

Definitivno mislimo da je protežiranje Karavukova i Bačkog Brestovca na uštrb drugih mesta principijelno nedozvoljivo .Ne mogu Marijan i Bogdanović, glavni „igrači“  u koaliciji SNS-SPS, da zahvate skoro pola sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine opštine Odžaci za 2015. godinu. Jednostavno nije moralno i korektno. 

Za programe pošumljavanja, naročito za pošumljavanje medonosnim drvećem , treba da budu najzainteresovaniji pčelari, tako da je bilo potrebno prethodno zatražiti i mišljenje pčelara o pravljenju planova i programa potrošnje „zelenog dinara“. 

Aktivnost 3: Realizacija projekata i programa

-Ne slažemo se da se za mesne zajednice Karavukovo i Bački Brestovac za realizaciju projekata odvoji 4.700.000, 00 a za ostale mesne zajednice ništa.

-Slažemo se sa finansiranje realizacije projekta hortikulturnog rešenja uređenja zelenih površina na tri lokacije u Odžacima, ali je treba videti da li postoje i  projekti u drugim mestima i,  ako postoje, i njih uključiti u finansiranje.

- Za realizaciju projekta zelenih ostrva u Odžacima na tri lokacije predviđeno je 1.000.000,00 dinara, a, koliko je nama poznato, projekat  za zelena ostrva ne postoji. Ekološki pokret Odžaka je još pre nekoliko godina, kada je rađen Lokalni plan upravljanja otpadom,  tražio da se projektuje standardno „Zeleno ostrvo“, da se odredi njihov broj i lokacije po mestima , ali je sve odbijeno sa izgovorom da će to biti urađeno u Akcionom planu upravljanja otpadom ( početkom 2011. godine), ali to nikada nije urađeno. Valjda se prvo napravi projekat, utvrdi cena jednog „ Zelenog ostrva“, predvideti broj „Zelenih ostrva“ po mestima i njihove tačne lokacije i onda planira „realizacija projekta zelenih ostrva“. Ovako kako se radi je NEOZBILJNO i predstavlja IMPROVIZACIJU i neodgovorno trošenje budžetskog novca..

- U prvobitnoj verziji za : Finansiranje realizacije projekta izrade platnenih vreća za domaćinstva radi smanjivanja uticaja plastičnih kesa na životnu sredinu“ bilo je planirano 1.000.000, 00   dinara . U predlogu koji je upućen Zelenog saveta te stavke nema. Interesuje nas ko je odlučio da se ova stavka obriše?

Predlažemo da se ova stavka obavezno uvrsti u Program zaštite životne sredine opštine Odžaci za 2015. godinu, da se odluči da li će se praviti vreće-torbe od  prirodnog platna ili od eko platna ( recikliranog materijala ). U Zapisniku sa 4. sastanka Zelenog saveta  piše da je mana kesa od recikliranog materijala što „vremenom gube svojstva i raspadaju se“. To se dešava kada se bace. Tada se raspadaju u roku od dve godine i to je ono što se kaže da su biorazgradive i  da ne zagađuju životnu sredinu 500 ili 1.000 godina kao što čine obične plastične kese. Ekološki pokret Odžaka je predložio izradu 20.000 torbi i na Savetu je da se odluči za neku od varijanti ponude Nautilusa B iz Trstenika, „Para-buća“ iz Ratkova ili da se traži neki drugi ponuđač. Vidi se da para u budžetu ima, samo nekome odgovara da se radi po njegovoj volji, a ne po predlozima Zelenog saveta.

Aktivnost4: Program monitoringa

- Trebalo bi objasniti zašto se godinama vrši kontrola kvaliteta vazduha.

-Smatramo da je za monitoring voda na kupalištima „Štrand“, „Jezero“ i  „Bazen“  predviđeno malo para i mislimo da to treba da rade ovlašćene institucije a ne JKP „Usluga“ . Ne treba dozvoliti improvizaciju iz 2014. kada  su pripreme za kupališnu sezonu na odžačkom bazenu počele sa velikim zakašnjenjem i puštanjem u rad  bez prethodnog proveravanja kvaliteta bazenske vode. 

Ativnost 7: Poboljšanje upravljanja otpadom

 Treba videti da li je , gledano dugoročno, isplativije ići na izgradnju uređaja za anaerobno uklanjanje leševa u biovatorima  nego odmah ići na nabavku vozila. Treba reći za koga se kupuje specijalno vozilo . 

Aktivnosti 8 i 9: Program obrazovanja i rada NVO 

Do sada su ove stavke skoro  uvek bile fiktivne.. U Programu bi trebalo odrediti ko ima pravo na korišćenje ovih sredstava ( PU „Poletarac“, osnovne i srednje škole, nevladine organizacije, mesne zajednice,... ).

KONAČAN PREDLOG EPO-a : 

1.Da se načini ozbiljniji Program zasnovan na izveštajima, zvaničnim tenderima i ponudama 

2.Ako nisu konsultovane mesne zajednice, da se zatraži njihovo mišljenje i tek onda Zeleni savet da  konačno mišljenje.

 

Share this article